Search Results for author: Xiangyu Chen

Found 34 papers, 17 papers with code

Explicitly Increasing Input Information Density for Vision Transformers on Small Datasets

no code implementations25 Oct 2022 Xiangyu Chen, Ying Qin, Wenju Xu, Andrés M. Bur, Cuncong Zhong, Guanghui Wang

To boost the performance of vision Transformers on small datasets, this paper proposes to explicitly increase the input information density in the frequency domain.

Accumulated Trivial Attention Matters in Vision Transformers on Small Datasets

1 code implementation22 Oct 2022 Xiangyu Chen, Qinghao Hu, Kaidong Li, Cuncong Zhong, Guanghui Wang

After carefully examining the self-attention modules, we discover that the number of trivial attention weights is far greater than the important ones and the accumulated trivial weights are dominating the attention in Vision Transformers due to their large quantity, which is not handled by the attention itself.

Learning to Invert: Simple Adaptive Attacks for Gradient Inversion in Federated Learning

no code implementations19 Oct 2022 Ruihan Wu, Xiangyu Chen, Chuan Guo, Kilian Q. Weinberger

Gradient inversion attack enables recovery of training samples from model updates in federated learning (FL) and constitutes a serious threat to data privacy.

Federated Learning

UDC-UNet: Under-Display Camera Image Restoration via U-Shape Dynamic Network

1 code implementation5 Sep 2022 Xina Liu, JinFan Hu, Xiangyu Chen, Chao Dong

Particularly, flare and blur in UDC images could severely deteriorate the user experience in high dynamic range (HDR) scenes.

Image Restoration Tone Mapping

CMOS-based area-and-power-efficient neuron and synapse circuits for time-domain analog spiking neural networks

no code implementations25 Aug 2022 Xiangyu Chen, Zolboo Byambadorj, Takeaki Yajima, Hisashi Inoue, Isao H. Inoue, Tetsuya Iizuka

The proposed neuron and synapse occupy the area of 127 {\mu}m^{ 2} and 231 {\mu}m^{ 2}, respectively, while achieving millisecond time constants.

Low-Light Video Enhancement with Synthetic Event Guidance

no code implementations23 Aug 2022 Lin Liu, Junfeng An, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Xiangyu Chen, Wengang Zhou, Houqiang Li, Yanfeng Wang, Qi Tian

Low-light video enhancement (LLVE) is an important yet challenging task with many applications such as photographing and autonomous driving.

Autonomous Driving Image Enhancement +1

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration

Blueprint Separable Residual Network for Efficient Image Super-Resolution

1 code implementation12 May 2022 Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

One is the usage of blueprint separable convolution (BSConv), which takes place of the redundant convolution operation.

Image Super-Resolution

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Activating More Pixels in Image Super-Resolution Transformer

2 code implementations9 May 2022 Xiangyu Chen, Xintao Wang, Jiantao Zhou, Yu Qiao, Chao Dong

In the training stage, we additionally adopt a same-task pre-training strategy to exploit the potential of the model for further improvement.

Image Super-Resolution

Dilated Continuous Random Field for Semantic Segmentation

1 code implementation1 Feb 2022 Xi Mo, Xiangyu Chen, Cuncong Zhong, Rui Li, Kaidong Li, Usman Sajid

Mean field approximation methodology has laid the foundation of modern Continuous Random Field (CRF) based solutions for the refinement of semantic segmentation.

Semantic Segmentation

Realtime Global Attention Network for Semantic Segmentation

2 code implementations24 Dec 2021 Xi Mo, Xiangyu Chen

In this paper, we proposed an end-to-end realtime global attention neural network (RGANet) for the challenging task of semantic segmentation.

2D Semantic Segmentation Semantic Segmentation

Fixed Neural Network Steganography: Train the images, not the network

no code implementations ICLR 2022 Varsha Kishore, Xiangyu Chen, Yan Wang, Boyi Li, Kilian Q Weinberger

Recent attempts at image steganography make use of advances in deep learning to train an encoder-decoder network pair to hide and retrieve secret messages in images.

Image Steganography Steganalysis

Improving the List Decoding Version of the Cyclically Equivariant Neural Decoder

1 code implementation15 Jun 2021 Xiangyu Chen, Min Ye

In the same paper, a list decoding procedure was also introduced for two widely used classes of cyclic codes -- BCH codes and punctured Reed-Muller (RM) codes.

HDRUNet: Single Image HDR Reconstruction with Denoising and Dequantization

1 code implementation27 May 2021 Xiangyu Chen, Yihao Liu, Zhengwen Zhang, Yu Qiao, Chao Dong

In this work, we propose a novel learning-based approach using a spatially dynamic encoder-decoder network, HDRUNet, to learn an end-to-end mapping for single image HDR reconstruction with denoising and dequantization.

Denoising HDR Reconstruction +2

Cyclically Equivariant Neural Decoders for Cyclic Codes

1 code implementation12 May 2021 Xiangyu Chen, Min Ye

Finally, we propose a list decoding procedure that can significantly reduce the decoding error probability for BCH codes and punctured RM codes.

Few-Shot Learning by Integrating Spatial and Frequency Representation

1 code implementation11 May 2021 Xiangyu Chen, Guanghui Wang

We employ Discrete Cosine Transformation (DCT) to generate the frequency representation, then, integrate the features from both the spatial domain and frequency domain for classification.

Classification Few-Shot Image Classification +1

On Channel Reciprocity in Reconfigurable Intelligent Surface Assisted Wireless Network

no code implementations5 Mar 2021 Wankai Tang, Xiangyu Chen, Ming Zheng Chen, Jun Yan Dai, Yu Han, Shi Jin, Qiang Cheng, Geoffrey Ye Li, Tie Jun Cui

Channel reciprocity greatly facilitates downlink precoding in time-division duplexing (TDD) multiple-input multiple-output (MIMO) communications without the need for channel state information (CSI) feedback.

Information Theory Information Theory

Low-Precision Reinforcement Learning: Running Soft Actor-Critic in Half Precision

no code implementations26 Feb 2021 Johan Bjorck, Xiangyu Chen, Christopher De Sa, Carla P. Gomes, Kilian Q. Weinberger

Low-precision training has become a popular approach to reduce compute requirements, memory footprint, and energy consumption in supervised learning.

Continuous Control reinforcement-learning +1

Path Loss Modeling and Measurements for Reconfigurable Intelligent Surfaces in the Millimeter-Wave Frequency Band

no code implementations21 Jan 2021 Wankai Tang, Xiangyu Chen, Ming Zheng Chen, Jun Yan Dai, Yu Han, Marco Di Renzo, Shi Jin, Qiang Cheng, Tie Jun Cui

The refined model gives more accurate estimates of the path loss of RISs comprised of unit cells with a deep sub-wavelength size.

Robotic grasp detection using a novel two-stage approach

no code implementations28 Nov 2020 Zhe Chu, Mengkai Hu, Xiangyu Chen

Recently, deep learning has been successfully applied to robotic grasp detection.

Transferable Active Grasping and Real Embodied Dataset

1 code implementation28 Apr 2020 Xiangyu Chen, Zelin Ye, Jiankai Sun, Yuda Fan, Fang Hu, Chenxi Wang, Cewu Lu

Grasping in cluttered scenes is challenging for robot vision systems, as detection accuracy can be hindered by partial occlusion of objects.

Reinforcement Learning (RL)

Combating noisy labels by agreement: A joint training method with co-regularization

2 code implementations CVPR 2020 Hongxin Wei, Lei Feng, Xiangyu Chen, Bo An

The state-of-the-art approaches "Decoupling" and "Co-teaching+" claim that the "disagreement" strategy is crucial for alleviating the problem of learning with noisy labels.

Learning with noisy labels Weakly-supervised Learning

Wireless Communications with Reconfigurable Intelligent Surface: Path Loss Modeling and Experimental Measurement

no code implementations13 Nov 2019 Wankai Tang, Ming Zheng Chen, Xiangyu Chen, Jun Yan Dai, Yu Han, Marco Di Renzo, Yong Zeng, Shi Jin, Qiang Cheng, Tie Jun Cui

The measurement results match well with the modeling results, thus validating the proposed free-space path loss models for RIS, which may pave the way for further theoretical studies and practical applications in this field.

Weakly Aligned Cross-Modal Learning for Multispectral Pedestrian Detection

no code implementations ICCV 2019 Lu Zhang, Xiangyu Zhu, Xiangyu Chen, Xu Yang, Zhen Lei, Zhi-Yong Liu

In this paper, we propose a novel Aligned Region CNN (AR-CNN) to handle the weakly aligned multispectral data in an end-to-end way.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.