Search Results for author: Xianli Gu

Found 1 papers, 1 papers with code

A Locality-based Neural Solver for Optical Motion Capture

1 code implementation1 Sep 2023 Xiaoyu Pan, Bowen Zheng, Xinwei Jiang, Guanglong Xu, Xianli Gu, Jingxiang Li, Qilong Kou, He Wang, Tianjia Shao, Kun Zhou, Xiaogang Jin

Finally, we propose a training regime based on representation learning and data augmentation, by training the model on data with masking.

Data Augmentation Representation Learning

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.