Search Results for author: Xiaodong Deng

Found 2 papers, 1 papers with code

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer

no code implementations1 Mar 2021 Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

In this work, we construct the largest dataset for multimodal pretraining in Chinese, which consists of over 1. 9TB images and 292GB texts that cover a wide range of domains.

Image Generation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.