Search Results for author: Xiaozhong Ji

Found 8 papers, 5 papers with code

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Blind Face Restoration via Integrating Face Shape and Generative Priors

no code implementations CVPR 2022 Feida Zhu, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Xinyi Zhang, Xiaozhong Ji, Chengjie Wang, Ying Tai

Moreover, we introduce hybrid-level losses to jointly train the shape and generative priors together with other network parts such that these two priors better adapt to our blind face restoration task.

3D Reconstruction Blind Face Restoration

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution

no code implementations NeurIPS 2021 Guangpin Tao, Xiaozhong Ji, Wenzhuo Wang, Shuo Chen, Chuming Lin, Yun Cao, Tong Lu, Donghao Luo, Ying Tai

In this paper, we propose a novel blind SR framework to super-resolve LR images degraded by arbitrary blur kernel with accurate kernel estimation in frequency domain.

Image Super-Resolution Translation

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution

no code implementations18 Dec 2020 Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

From this point of view, we design a novel Frequency Consistent Adaptation (FCA) that ensures the frequency domain consistency when applying existing SR methods to the real scene.

Super-Resolution

AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting

2 code implementations ECCV 2020 Wenhai Wang, Xuebo Liu, Xiaozhong Ji, Enze Xie, Ding Liang, Zhibo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen, Ping Luo

Unlike previous works that merely employed visual features for text detection, this work proposes a novel text spotter, named Ambiguity Eliminating Text Spotter (AE TextSpotter), which learns both visual and linguistic features to significantly reduce ambiguity in text detection.

Language Modelling Text Detection +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.