Search Results for author: Xuchen Yao

Found 12 papers, 2 papers with code

GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio

2 code implementations13 Jun 2021 Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan

This paper introduces GigaSpeech, an evolving, multi-domain English speech recognition corpus with 10, 000 hours of high quality labeled audio suitable for supervised training, and 40, 000 hours of total audio suitable for semi-supervised and unsupervised training.

speech-recognition Speech Recognition

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.