Search Results for author: Ye Wu

Found 16 papers, 3 papers with code

Simulation-based Inference of Developmental EEG Maturation with the Spectral Graph Model

no code implementations3 May 2024 Danilo Bernardo, Xihe Xie, Parul Verma, Jonathan Kim, Virginia Liu, Ye Wu, Pew-Thian Yap, Srikantan Nagarajan, Ashish Raj

The spectral content of macroscopic neural activity evolves throughout development, yet how this maturation relates to underlying brain network formation and dynamics remains unknown.

EEG

A diffusion MRI tractography atlas for concurrent white matter mapping across Eastern and Western populations

no code implementations6 Apr 2024 Yijie Li, Wei zhang, Ye Wu, Li Yin, Ce Zhu, Yuqian Chen, Suheyla Cetin-Karayumak, Kang Ik K Cho, Leo R. Zekelman, Jarrett Rushmore, Yogesh Rathi, Nikos Makris, Lauren J. O'Donnell, Fan Zhang

However, a comprehensive investigation into WM fiber tracts between Eastern and Western populations is challenged due to the lack of a cross-population WM atlas and the large site-specific variability of dMRI data.

Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation

no code implementations1 Dec 2023 Yiming Zhao, Tao Zhou, Yunqi Gu, Yi Zhou, Yizhe Zhang, Ye Wu, Huazhu Fu

Specifically, we first propose a Cross-level Enhancement and Aggregation Network (CEA-Net) for weakly-supervised polyp segmentation.

Segmentation Weakly supervised segmentation

Hawkeye: A PyTorch-based Library for Fine-Grained Image Recognition with Deep Learning

2 code implementations14 Oct 2023 Jiabei He, Yang shen, Xiu-Shen Wei, Ye Wu

However, the absence of a unified open-source software library covering various paradigms in FGIR poses a significant challenge for researchers and practitioners in the field.

Fine-Grained Image Recognition

Edge-aware Feature Aggregation Network for Polyp Segmentation

no code implementations19 Sep 2023 Tao Zhou, Yizhe Zhang, Geng Chen, Yi Zhou, Ye Wu, Deng-Ping Fan

Besides, a Scale-aware Convolution Module (SCM) is proposed to learn scale-aware features by using dilated convolutions with different ratios, in order to effectively deal with scale variation.

Decoder Segmentation

VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation

no code implementations1 Sep 2023 Xin Li, Wenqing Chu, Ye Wu, Weihang Yuan, Fanglong Liu, Qi Zhang, Fu Li, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang

In this paper, we present VideoGen, a text-to-video generation approach, which can generate a high-definition video with high frame fidelity and strong temporal consistency using reference-guided latent diffusion.

Decoder Text-to-Image Generation +2

SamDSK: Combining Segment Anything Model with Domain-Specific Knowledge for Semi-Supervised Learning in Medical Image Segmentation

1 code implementation26 Aug 2023 Yizhe Zhang, Tao Zhou, Shuo Wang, Ye Wu, Pengfei Gu, Danny Z. Chen

Our new method is iterative and consists of two main stages: (1) segmentation model training; (2) expanding the labeled set by using the trained segmentation model, an unlabeled set, SAM, and domain-specific knowledge.

Image Segmentation Lesion Segmentation +3

Can SAM Segment Polyps?

1 code implementation15 Apr 2023 Tao Zhou, Yizhe Zhang, Yi Zhou, Ye Wu, Chen Gong

Recently, Meta AI Research releases a general Segment Anything Model (SAM), which has demonstrated promising performance in several segmentation tasks.

Segmentation

Brain Tissue Segmentation Across the Human Lifespan via Supervised Contrastive Learning

no code implementations3 Jan 2023 Xiaoyang Chen, Jinjian Wu, Wenjiao Lyu, Yicheng Zou, Kim-Han Thung, Siyuan Liu, Ye Wu, Sahar Ahmad, Pew-Thian Yap

In this paper, we make the first attempt to segment brain tissues across the entire human lifespan (0-100 years of age) using a unified deep learning model.

Contrastive Learning Segmentation +1

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Sergio Escalera, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

Residue-based Label Protection Mechanisms in Vertical Logistic Regression

no code implementations9 May 2022 Juntao Tan, Lan Zhang, Yang Liu, Anran Li, Ye Wu

To deal with this, we then propose three protection mechanisms, e. g., additive noise mechanism, multiplicative noise mechanism, and hybrid mechanism which leverages local differential privacy and homomorphic encryption techniques, to prevent the attack and improve the robustness of the vertical logistic regression.

Federated Learning Inference Attack +1

Multifold Acceleration of Diffusion MRI via Slice-Interleaved Diffusion Encoding (SIDE)

no code implementations25 Feb 2020 Yoonmi Hong, Wei-Tang Chang, Geng Chen, Ye Wu, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap

Diffusion MRI (dMRI) is a unique imaging technique for in vivo characterization of tissue microstructure and white matter pathways.

DeepBundle: Fiber Bundle Parcellation with Graph Convolution Neural Networks

no code implementations7 Jun 2019 Feihong Liu, Jun Feng, Geng Chen, Ye Wu, Yoonmi Hong, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen

GCNNs are capable of extracting the geometric features of each fiber tract and harnessing the resulting features for accurate fiber parcellation and ultimately avoiding the use of atlases and any registration method.

Web-Scale Responsive Visual Search at Bing

no code implementations14 Feb 2018 Houdong Hu, Yan Wang, Linjun Yang, Pavel Komlev, Li Huang, Xi Chen, Jiapei Huang, Ye Wu, Meenaz Merchant, Arun Sacheti

In this paper, we introduce a web-scale general visual search system deployed in Microsoft Bing.

Learning-To-Rank

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.