Search Results for author: Yerkebulan Berdibekov

Found 1 papers, 1 papers with code

Adversarial Attacks and Defences Competition

1 code implementation31 Mar 2018 Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio, Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Ming Liang, Tianyu Pang, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Cihang Xie, Jian-Yu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille, Sangxia Huang, Yao Zhao, Yuzhe Zhao, Zhonglin Han, Junjiajia Long, Yerkebulan Berdibekov, Takuya Akiba, Seiya Tokui, Motoki Abe

To accelerate research on adversarial examples and robustness of machine learning classifiers, Google Brain organized a NIPS 2017 competition that encouraged researchers to develop new methods to generate adversarial examples as well as to develop new ways to defend against them.

BIG-bench Machine Learning

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.