Search Results for author: Ying Xin

Found 3 papers, 2 papers with code

PAFNet: An Efficient Anchor-Free Object Detector Guidance

1 code implementation28 Apr 2021 Ying Xin, Guanzhong Wang, Mingyuan Mao, Yuan Feng, Qingqing Dang, Yanjun Ma, Errui Ding, Shumin Han

Therefore, a trade-off between effectiveness and efficiency is necessary in practical scenarios.

 Ranked #1 on Object Detection on COCO test-dev (Hardware Burden metric)

Object Detection

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results

1 code implementation16 Sep 2020 Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

The 1st Tiny Object Detection (TOD) Challenge aims to encourage research in developing novel and accurate methods for tiny object detection in images which have wide views, with a current focus on tiny person detection.

Human Detection Object Detection

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.