Search Results for author: Yu Qiao

Found 168 papers, 81 papers with code

A Language-Based Approach to Fake News Detection Through Interpretable Features and BRNN

no code implementations RDSM (COLING) 2020 Yu Qiao, Daniel Wiechmann, Elma Kerz

We demonstrate that our approach is promising as it achieves similar results on these two datasets as the best performing black box models reported in the literature.

Explainable Models Fake News Detection +1

Language that Captivates the Audience: Predicting Affective Ratings of TED Talks in a Multi-Label Classification Task

no code implementations EACL (WASSA) 2021 Elma Kerz, Yu Qiao, Daniel Wiechmann

The aim of the paper is twofold: (1) to automatically predict the ratings assigned by viewers to 14 categories available for TED talks in a multi-label classification task and (2) to determine what types of features drive classification accuracy for each of the categories.

Multi-Label Classification

RBF-Softmax: Learning Deep Representative Prototypes with Radial Basis Function Softmax

1 code implementation ECCV 2020 Xiao Zhang, Rui Zhao, Yu Qiao, Hongsheng Li

To address this problem, this paper introduces a novel Radial Basis Function (RBF) distances to replace the commonly used inner products in the softmax loss function, such that it can adaptively assign losses to regularize the intra-class and inter-class distances by reshaping the relative differences, and thus creating more representative prototypes of classes to improve optimization.

Mining Inter-Video Proposal Relations for Video Object Detection

1 code implementation ECCV 2020 Mingfei Han, Yali Wang, Xiaojun Chang, Yu Qiao

Recent studies have shown that, context aggregating information from proposals in different frames can clearly enhance the performance of video object detection.

Video Object Detection

Automated Classification of Written Proficiency Levels on the CEFR-Scale through Complexity Contours and RNNs

no code implementations EACL (BEA) 2021 Elma Kerz, Daniel Wiechmann, Yu Qiao, Emma Tseng, Marcus Ströbel

The key to the present paper is the combined use of what we refer to as ‘complexity contours’, a series of measurements of indices of L2 proficiency obtained by a computational tool that implements a sliding window technique, and recurrent neural network (RNN) classifiers that adequately capture the sequential information in those contours.

FANG-COVID: A New Large-Scale Benchmark Dataset for Fake News Detection in German

1 code implementation EMNLP (FEVER) 2021 Justus Mattern, Yu Qiao, Elma Kerz, Daniel Wiechmann, Markus Strohmaier

As the world continues to fight the COVID-19 pandemic, it is simultaneously fighting an ‘infodemic’ – a flood of disinformation and spread of conspiracy theories leading to health threats and the division of society.

Fake News Detection

Vision Transformer Adapter for Dense Predictions

1 code implementation17 May 2022 Zhe Chen, Yuchen Duan, Wenhai Wang, Junjun He, Tong Lu, Jifeng Dai, Yu Qiao

When fine-tuning on downstream tasks, a modality-specific adapter is used to introduce the data and tasks' prior information into the model, making it suitable for these tasks.

Instance Segmentation Object Detection +1

Evaluating the Generalization Ability of Super-Resolution Networks

no code implementations14 May 2022 Yihao Liu, Hengyuan Zhao, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

However, research on the generalization ability of Super-Resolution (SR) networks is currently absent.

Super-Resolution

Blueprint Separable Residual Network for Efficient Image Super-Resolution

no code implementations12 May 2022 Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

One is the usage of blueprint separable convolution (BSConv), which takes place of the redundant convolution operation.

Image Super-Resolution

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

ConvMAE: Masked Convolution Meets Masked Autoencoders

1 code implementation8 May 2022 Peng Gao, Teli Ma, Hongsheng Li, Ziyi Lin, Jifeng Dai, Yu Qiao

Masked auto-encoding for feature pretraining and multi-scale hybrid convolution-transformer architectures can further unleash the potentials of ViT, leading to state-of-the-art performances on image classification, detection and semantic segmentation.

Image Classification Object Detection +1

Cross Domain Object Detection by Target-Perceived Dual Branch Distillation

1 code implementation3 May 2022 Mengzhe He, Yali Wang, Jiaxi Wu, Yiru Wang, Hanqing Li, Bo Li, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao

It can adaptively enhance source detector to perceive objects in a target image, by leveraging target proposal contexts from iterative cross-attention.

Object Detection

Pushing on Personality Detection from Verbal Behavior: A Transformer Meets Text Contours of Psycholinguistic Features

no code implementations WASSA (ACL) 2022 Elma Kerz, Yu Qiao, Sourabh Zanwar, Daniel Wiechmann

Research at the intersection of personality psychology, computer science, and linguistics has recently focused increasingly on modeling and predicting personality from language use.

Language Modelling

POS-BERT: Point Cloud One-Stage BERT Pre-Training

1 code implementation3 Apr 2022 Kexue Fu, Peng Gao, Shaolei Liu, Renrui Zhang, Yu Qiao, Manning Wang

We propose to use the dynamically updated momentum encoder as the tokenizer, which is updated and outputs the dynamic supervision signal along with the training process.

Contrastive Learning Language Modelling +3

MonoDETR: Depth-aware Transformer for Monocular 3D Object Detection

1 code implementation24 Mar 2022 Renrui Zhang, Han Qiu, Tai Wang, Xuanzhuo Xu, Ziyu Guo, Yu Qiao, Peng Gao, Hongsheng Li

In this paper, we introduce a simple framework for Monocular DEtection with depth-aware TRansformer, named MonoDETR.

Autonomous Driving Monocular 3D Object Detection

PersFormer: 3D Lane Detection via Perspective Transformer and the OpenLane Benchmark

2 code implementations21 Mar 2022 Li Chen, Chonghao Sima, Yang Li, Zehan Zheng, Jiajie Xu, Xiangwei Geng, Hongyang Li, Conghui He, Jianping Shi, Yu Qiao, Junchi Yan

Methods for 3D lane detection have been recently proposed to address the issue of inaccurate lane layouts in many autonomous driving scenarios (uphill/downhill, bump, etc.).

3D Lane Detection Autonomous Driving +1

X-Learner: Learning Cross Sources and Tasks for Universal Visual Representation

no code implementations16 Mar 2022 Yinan He, Gengshi Huang, Siyu Chen, Jianing Teng, Wang Kun, Zhenfei Yin, Lu Sheng, Ziwei Liu, Yu Qiao, Jing Shao

2) Squeeze Stage: X-Learner condenses the model to a reasonable size and learns the universal and generalizable representation for various tasks transferring.

Object Detection Representation Learning +1

Distillation with Contrast is All You Need for Self-Supervised Point Cloud Representation Learning

no code implementations9 Feb 2022 Kexue Fu, Peng Gao, Renrui Zhang, Hongsheng Li, Yu Qiao, Manning Wang

Especially, we develop a variant of ViT for 3D point cloud feature extraction, which also achieves comparable results with existing backbones when combined with our framework, and visualization of the attention maps show that our model does understand the point cloud by combining the global shape information and multiple local structural information, which is consistent with the inspiration of our representation learning method.

Contrastive Learning Knowledge Distillation +1

UniFormer: Unifying Convolution and Self-attention for Visual Recognition

3 code implementations24 Jan 2022 Kunchang Li, Yali Wang, Junhao Zhang, Peng Gao, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li, Yu Qiao

Different from the typical transformer blocks, the relation aggregators in our UniFormer block are equipped with local and global token affinity respectively in shallow and deep layers, allowing to tackle both redundancy and dependency for efficient and effective representation learning.

Image Classification Object Detection +4

CP-Net: Contour-Perturbed Reconstruction Network for Self-Supervised Point Cloud Learning

no code implementations20 Jan 2022 Mingye Xu, Yali Wang, Zhipeng Zhou, Hongbin Xu, Yu Qiao

To fill this gap, we propose a generic Contour-Perturbed Reconstruction Network (CP-Net), which can effectively guide self-supervised reconstruction to learn semantic content in the point cloud, and thus promote discriminative power of point cloud representation.

Point cloud reconstruction Self-Supervised Learning

UniFormer: Unified Transformer for Efficient Spatiotemporal Representation Learning

1 code implementation12 Jan 2022 Kunchang Li, Yali Wang, Peng Gao, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li, Yu Qiao

For Something-Something V1 and V2, our UniFormer achieves new state-of-the-art performances of 60. 9% and 71. 2% top-1 accuracy respectively.

Representation Learning

Reflash Dropout in Image Super-Resolution

no code implementations22 Dec 2021 Xiangtao Kong, Xina Liu, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

Dropout is designed to relieve the overfitting problem in high-level vision tasks but is rarely applied in low-level vision tasks, like image super-resolution (SR).

Common Sense Reasoning Image Super-Resolution

CPRAL: Collaborative Panoptic-Regional Active Learning for Semantic Segmentation

no code implementations11 Dec 2021 Yu Qiao, Jincheng Zhu, Chengjiang Long, Zeyao Zhang, Yuxin Wang, Zhenjun Du, Xin Yang

Acquiring the most representative examples via active learning (AL) can benefit many data-dependent computer vision tasks by minimizing efforts of image-level or pixel-wise annotations.

Active Learning Semantic Segmentation

PointCLIP: Point Cloud Understanding by CLIP

2 code implementations4 Dec 2021 Renrui Zhang, Ziyu Guo, Wei zhang, Kunchang Li, Xupeng Miao, Bin Cui, Yu Qiao, Peng Gao, Hongsheng Li

On top of that, we design an inter-view adapter to better extract the global feature and adaptively fuse the few-shot knowledge learned from 3D into CLIP pre-trained in 2D.

Few-Shot Learning Transfer Learning

Self-slimmed Vision Transformer

no code implementations24 Nov 2021 Zhuofan Zong, Kunchang Li, Guanglu Song, Yali Wang, Yu Qiao, Biao Leng, Yu Liu

Vision transformers (ViTs) have become the popular structures and outperformed convolutional neural networks (CNNs) on various vision tasks.

Knowledge Distillation

MorphMLP: A Self-Attention Free, MLP-Like Backbone for Image and Video

1 code implementation24 Nov 2021 David Junhao Zhang, Kunchang Li, Yunpeng Chen, Yali Wang, Shashwat Chandra, Yu Qiao, Luoqi Liu, Mike Zheng Shou

Self-attention has become an integral component of the recent network architectures, e. g., Transformer, that dominate major image and video benchmarks.

Ranked #11 on Action Recognition on Something-Something V2 (using extra training data)

Action Recognition Image Classification +1

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision

no code implementations16 Nov 2021 Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Enormous waves of technological innovations over the past several years, marked by the advances in AI technologies, are profoundly reshaping the industry and the society.

Prediction of Listener Perception of Argumentative Speech in a Crowdsourced Dataset Using (Psycho-)Linguistic and Fluency Features

no code implementations13 Nov 2021 Yu Qiao, Sourabh Zanwar, Rishab Bhattacharyya, Daniel Wiechmann, Wei Zhou, Elma Kerz, Ralf Schlüter

One of the key communicative competencies is the ability to maintain fluency in monologic speech and the ability to produce sophisticated language to argue a position convincingly.

Automatic Speech Recognition

Tip-Adapter: Training-free CLIP-Adapter for Better Vision-Language Modeling

1 code implementation6 Nov 2021 Renrui Zhang, Rongyao Fang, Wei zhang, Peng Gao, Kunchang Li, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li

To further enhance CLIP's few-shot capability, CLIP-Adapter proposed to fine-tune a lightweight residual feature adapter and significantly improves the performance for few-shot classification.

Language Modelling Transfer Learning

Estimating IRI based on pavement distress type, density, and severity: Insights from machine learning techniques

no code implementations11 Oct 2021 Yu Qiao, Sikai Chen, Majed Alinizzi, Miltos Alamaniotis, Samuel Labi

However, it is costly to measure IRI, and for this reason, certain road classes are excluded from IRI measurements at a network level.

CLIP-Adapter: Better Vision-Language Models with Feature Adapters

1 code implementation9 Oct 2021 Peng Gao, Shijie Geng, Renrui Zhang, Teli Ma, Rongyao Fang, Yongfeng Zhang, Hongsheng Li, Yu Qiao

Large-scale contrastive vision-language pre-training has shown significant progress in visual representation learning.

Representation Learning

Temporally Consistent Video Colorization with Deep Feature Propagation and Self-regularization Learning

no code implementations9 Oct 2021 Yihao Liu, Hengyuan Zhao, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Yu Qiao, Chao Dong

We address this problem from a new perspective, by jointly considering colorization and temporal consistency in a unified framework.

Colorization Frame

Self-Slimming Vision Transformer

no code implementations29 Sep 2021 Zhuofan Zong, Kunchang Li, Guanglu Song, Yali Wang, Yu Qiao, Biao Leng, Yu Liu

Specifically, we first design a novel Token Slimming Module (TSM), which can boost the inference efficiency of ViTs by dynamic token aggregation.

Knowledge Distillation

A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images

no code implementations26 Sep 2021 Zijie Chen, Cheng Li, Junjun He, Jin Ye, Diping Song, Shanshan Wang, Lixu Gu, Yu Qiao

An essential step of RT planning is the accurate segmentation of various organs-at-risks (OARs) in HaN CT images.

Digging into Uncertainty in Self-supervised Multi-view Stereo

1 code implementation ICCV 2021 Hongbin Xu, Zhipeng Zhou, Yali Wang, Wenxiong Kang, Baigui Sun, Hao Li, Yu Qiao

Specially, the limitations can be categorized into two types: ambiguious supervision in foreground and invalid supervision in background.

Image Reconstruction Self-Supervised Learning

A New Journey from SDRTV to HDRTV

1 code implementation ICCV 2021 Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Jimmy S. Ren, Lynhoo Tian, Yu Qiao, Chao Dong

However, most available resources are still in standard dynamic range (SDR).

Transferable Knowledge-Based Multi-Granularity Aggregation Network for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2021

no code implementations27 Jul 2021 Haisheng Su, Peiqin Zhuang, Yukun Li, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao

This technical report presents an overview of our solution used in the submission to 2021 HACS Temporal Action Localization Challenge on both Supervised Learning Track and Weakly-Supervised Learning Track.

Transfer Learning Weakly-supervised Temporal Action Localization +1

RankSRGAN: Super Resolution Generative Adversarial Networks with Learning to Rank

no code implementations20 Jul 2021 Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao

To address the problem, we propose Super-Resolution Generative Adversarial Networks with Ranker (RankSRGAN) to optimize generator in the direction of different perceptual metrics.

Image Super-Resolution Learning-To-Rank

Blind Image Super-Resolution: A Survey and Beyond

no code implementations7 Jul 2021 Anran Liu, Yihao Liu, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

This paper serves as a systematic review on recent progress in blind image SR, and proposes a taxonomy to categorize existing methods into three different classes according to their ways of degradation modelling and the data used for solving the SR model.

Image Super-Resolution

MixStyle Neural Networks for Domain Generalization and Adaptation

2 code implementations5 Jul 2021 Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang

In this work, we address domain generalization with MixStyle, a plug-and-play, parameter-free module that is simply inserted to shallow CNN layers and requires no modification to training objectives.

Domain Generalization Object Recognition +2

Prior-Induced Information Alignment for Image Matting

no code implementations28 Jun 2021 Yuhao Liu, Jiake Xie, Yu Qiao, Yong Tang and, Xin Yang

Image matting is an ill-posed problem that aims to estimate the opacity of foreground pixels in an image.

Image Matting

Alzheimer's Disease Detection from Spontaneous Speech through Combining Linguistic Complexity and (Dis)Fluency Features with Pretrained Language Models

no code implementations16 Jun 2021 Yu Qiao, Xuefeng Yin, Daniel Wiechmann, Elma Kerz

In this paper, we combined linguistic complexity and (dis)fluency features with pretrained language models for the task of Alzheimer's disease detection of the 2021 ADReSSo (Alzheimer's Dementia Recognition through Spontaneous Speech) challenge.

alzheimer's disease detection Pretrained Language Models

Refining Pseudo Labels with Clustering Consensus over Generations for Unsupervised Object Re-identification

no code implementations CVPR 2021 Xiao Zhang, Yixiao Ge, Yu Qiao, Hongsheng Li

Unsupervised object re-identification targets at learning discriminative representations for object retrieval without any annotations.

Scalable Transformers for Neural Machine Translation

no code implementations4 Jun 2021 Peng Gao, Shijie Geng, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

In this paper, we propose a novel Scalable Transformers, which naturally contains sub-Transformers of different scales and have shared parameters.

Machine Translation Translation

CT-Net: Channel Tensorization Network for Video Classification

1 code implementation ICLR 2021 Kunchang Li, Xianhang Li, Yali Wang, Jun Wang, Yu Qiao

It can learn to exploit spatial, temporal and channel attention in a high-dimensional manner, to improve the cooperative power of all the feature dimensions in our CT-Module.

Action Classification Action Recognition +1

TSI: Temporal Saliency Integration for Video Action Recognition

no code implementations2 Jun 2021 Haisheng Su, Jinyuan Feng, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao

Specifically, SME aims to highlight the motion-sensitive area through local-global motion modeling, where the saliency alignment and pyramidal feature difference are conducted successively between neighboring frames to capture motion dynamics with less noises caused by misaligned background.

Action Recognition

HDRUNet: Single Image HDR Reconstruction with Denoising and Dequantization

1 code implementation27 May 2021 Xiangyu Chen, Yihao Liu, Zhengwen Zhang, Yu Qiao, Chao Dong

In this work, we propose a novel learning-based approach using a spatially dynamic encoder-decoder network, HDRUNet, to learn an end-to-end mapping for single image HDR reconstruction with denoising and dequantization.

Denoising Frame +2

FineAction: A Fine-Grained Video Dataset for Temporal Action Localization

no code implementations24 May 2021 Yi Liu, LiMin Wang, Xiao Ma, Yali Wang, Yu Qiao

Second, the coarse action classes often lead to the ambiguous annotations of temporal boundaries, which are inappropriate for temporal action localization.

Temporal Action Localization Temporal Localization +1

Neighbourhood-guided Feature Reconstruction for Occluded Person Re-Identification

no code implementations16 May 2021 Shijie Yu, Dapeng Chen, Rui Zhao, Haobin Chen, Yu Qiao

Person images captured by surveillance cameras are often occluded by various obstacles, which lead to defective feature representation and harm person re-identification (Re-ID) performance.

Person Re-Identification

The Impact of ASR on the Automatic Analysis of Linguistic Complexity and Sophistication in Spontaneous L2 Speech

no code implementations17 Apr 2021 Yu Qiao, Wei Zhou, Elma Kerz, Ralf Schlüter

In recent years, automated approaches to assessing linguistic complexity in second language (L2) writing have made significant progress in gauging learner performance, predicting human ratings of the quality of learner productions, and benchmarking L2 development.

Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation

no code implementations13 Apr 2021 Yihao Liu, Jingwen He, Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Hengyuan Zhao, Chao Dong, Yu Qiao

Photo retouching aims at improving the aesthetic visual quality of images that suffer from photographic defects such as poor contrast, over/under exposure, and inharmonious saturation.

Photo Retouching

Self-supervised Multi-view Stereo via Effective Co-Segmentation and Data-Augmentation

1 code implementation12 Apr 2021 Hongbin Xu, Zhipeng Zhou, Yu Qiao, Wenxiong Kang, Qiuxia Wu

Recent studies have witnessed that self-supervised methods based on view synthesis obtain clear progress on multi-view stereo (MVS).

Data Augmentation

Affordance Transfer Learning for Human-Object Interaction Detection

2 code implementations CVPR 2021 Zhi Hou, Baosheng Yu, Yu Qiao, Xiaojiang Peng, DaCheng Tao

The proposed method can thus be used to 1) improve the performance of HOI detection, especially for the HOIs with unseen objects; and 2) infer the affordances of novel objects.

Affordance Detection Human-Object Interaction Detection +2

Domain Generalization with MixStyle

3 code implementations ICLR 2021 Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang

Our method, termed MixStyle, is motivated by the observation that visual domain is closely related to image style (e. g., photo vs.~sketch images).

Domain Generalization

Smart Scribbles for Image Mating

no code implementations31 Mar 2021 Xin Yang, Yu Qiao, Shaozhe Chen, Shengfeng He, BaoCai Yin, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei, Rynson W. H. Lau

Image matting is an ill-posed problem that usually requires additional user input, such as trimaps or scribbles.

Image Matting

Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement

1 code implementation CVPR 2021 Zhiwu Qing, Haisheng Su, Weihao Gan, Dongliang Wang, Wei Wu, Xiang Wang, Yu Qiao, Junjie Yan, Changxin Gao, Nong Sang

In this paper, we propose Temporal Context Aggregation Network (TCANet) to generate high-quality action proposals through "local and global" temporal context aggregation and complementary as well as progressive boundary refinement.

Action Detection Temporal Action Proposal Generation +1

Investigate Indistinguishable Points in Semantic Segmentation of 3D Point Cloud

1 code implementation18 Mar 2021 Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Junhao Zhang, Yu Qiao

This paper investigates the indistinguishable points (difficult to predict label) in semantic segmentation for large-scale 3D point clouds.

3D Semantic Segmentation

PC-HMR: Pose Calibration for 3D Human Mesh Recovery from 2D Images/Videos

no code implementations16 Mar 2021 Tianyu Luan, Yali Wang, Junhao Zhang, Zhe Wang, Zhipeng Zhou, Yu Qiao

By coupling advanced 3D pose estimators and HMR in a serial or parallel manner, these two frameworks can effectively correct human mesh with guidance of a concise pose calibration module.

Human Mesh Recovery

Detecting Human-Object Interaction via Fabricated Compositional Learning

1 code implementation CVPR 2021 Zhi Hou, Baosheng Yu, Yu Qiao, Xiaojiang Peng, DaCheng Tao

With the proposed object fabricator, we are able to generate large-scale HOI samples for rare and unseen categories to alleviate the open long-tailed issues in HOI detection.

Human-Object Interaction Detection Scene Understanding

Unsupervised Person Re-Identification with Multi-Label Learning Guided Self-Paced Clustering

no code implementations8 Mar 2021 Qing Li, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Qi Hao

The multi-label learning module leverages a memory feature bank and assigns each image with a multi-label vector based on the similarities between the image and feature bank.

Multi-Label Learning Unsupervised Person Re-Identification

Domain Generalization: A Survey

2 code implementations3 Mar 2021 Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Yu Qiao, Tao Xiang, Chen Change Loy

Generalization to out-of-distribution (OOD) data is a capability natural to humans yet challenging for machines to reproduce.

Action Recognition Data Augmentation +7

Multi-scale Information Assembly for Image Matting

no code implementations7 Jan 2021 Yu Qiao, Yuhao Liu, Qiang Zhu, Xin Yang, Yuxin Wang, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei

Image matting is a long-standing problem in computer graphics and vision, mostly identified as the accurate estimation of the foreground in input images.

Image Matting

Tripartite Information Mining and Integration for Image Matting

1 code implementation ICCV 2021 Yuhao Liu, Jiake Xie, Xiao Shi, Yu Qiao, Yujie Huang, Yong Tang, Xin Yang

Regarding the nature of image matting, most researches have focused on solutions for transition regions.

Image Matting

Learning Geometry-Disentangled Representation for Complementary Understanding of 3D Object Point Cloud

1 code implementation20 Dec 2020 Mutian Xu, Junhao Zhang, Zhipeng Zhou, Mingye Xu, Xiaojuan Qi, Yu Qiao

GDANet introduces Geometry-Disentangle Module to dynamically disentangle point clouds into the contour and flat part of 3D objects, respectively denoted by sharp and gentle variation components.

3D Object Classification 3D Part Segmentation

Attention-Driven Dynamic Graph Convolutional Network for Multi-Label Image Recognition

1 code implementation ECCV 2020 Jin Ye, Junjun He, Xiaojiang Peng, Wenhao Wu, Yu Qiao

To this end, we propose an Attention-Driven Dynamic Graph Convolutional Network (ADD-GCN) to dynamically generate a specific graph for each image.

Suppressing Mislabeled Data via Grouping and Self-Attention

1 code implementation ECCV 2020 Xiaojiang Peng, Kai Wang, Zhaoyang Zeng, Qing Li, Jianfei Yang, Yu Qiao

Specifically, this plug-and-play AFM first leverages a \textit{group-to-attend} module to construct groups and assign attention weights for group-wise samples, and then uses a \textit{mixup} module with the attention weights to interpolate massive noisy-suppressed samples.

Image Classification

Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention

1 code implementation2 Oct 2020 Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

Pixel attention (PA) is similar as channel attention and spatial attention in formulation.

Image Super-Resolution

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching

1 code implementation ECCV 2020 Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong

The base network acts like an MLP that processes each pixel independently and the condition network extracts the global features of the input image to generate a condition vector.

Photo Retouching

Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition

no code implementations15 Sep 2020 Haisheng Su, Jing Su, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Mengmeng Wang, Junjie Yan, Yu Qiao

Second, the parameter frequency distribution is further adopted to guide the student network to learn the appearance modeling process from the teacher.

Action Recognition Knowledge Distillation

BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation

1 code implementation15 Sep 2020 Haisheng Su, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao, Junjie Yan

In this paper, we present BSN++, a new framework which exploits complementary boundary regressor and relation modeling for temporal proposal generation.

Temporal Action Proposal Generation

Enhanced Quadratic Video Interpolation

2 code implementations10 Sep 2020 Yihao Liu, Liangbin Xie, Li Si-Yao, Wenxiu Sun, Yu Qiao, Chao Dong

In this work, we further improve the performance of QVI from three facets and propose an enhanced quadratic video interpolation (EQVI) model.

Frame Super-Resolution +1

Visual Compositional Learning for Human-Object Interaction Detection

4 code implementations ECCV 2020 Zhi Hou, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, DaCheng Tao

The integration of decomposition and composition enables VCL to share object and verb features among different HOI samples and images, and to generate new interaction samples and new types of HOI, and thus largely alleviates the long-tail distribution problem and benefits low-shot or zero-shot HOI detection.

Human-Object Interaction Detection

Becoming Linguistically Mature: Modeling English and German Children's Writing Development Across School Grades

no code implementations WS 2020 Elma Kerz, Yu Qiao, Daniel Wiechmann, Marcus Str{\"o}bel

In this paper we employ a novel approach to advancing our understanding of the development of writing in English and German children across school grades using classification tasks.

General Classification

Attention-Guided Hierarchical Structure Aggregation for Image Matting

1 code implementation CVPR 2020 Yu Qiao, Yuhao Liu, Xin Yang, Dongsheng Zhou, Mingliang Xu, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei

In this paper, we propose an end-to-end Hierarchical Attention Matting Network (HAttMatting), which can predict the better structure of alpha mattes from single RGB images without additional input.

Image Matting SSIM

COCAS: A Large-Scale Clothes Changing Person Dataset for Re-identification

no code implementations CVPR 2020 Shijie Yu, Shihua Li, Dapeng Chen, Rui Zhao, Junjie Yan, Yu Qiao

To address the clothes changing person re-id problem, we construct a novel large-scale re-id benchmark named ClOthes ChAnging Person Set (COCAS), which provides multiple images of the same identity with different clothes.

Person Re-Identification

Understanding the Dynamics of Second Language Writing through Keystroke Logging and Complexity Contours

no code implementations LREC 2020 Elma Kerz, Fabio Pruneri, Daniel Wiechmann, Yu Qiao, Marcus Str{\"o}bel

The purpose of this paper is twofold: [1] to introduce, to our knowledge, the largest available resource of keystroke logging (KSL) data generated by Etherpad (https://etherpad. org/), an open-source, web-based collaborative real-time editor, that captures the dynamics of second language (L2) production and [2] to relate the behavioral data from KSL to indices of syntactic and lexical complexity of the texts produced obtained from a tool that implements a sliding window approach capturing the progression of complexity within a text.

Context-Transformer: Tackling Object Confusion for Few-Shot Detection

1 code implementation16 Mar 2020 Ze Yang, Yali Wang, Xianyu Chen, Jianzhuang Liu, Yu Qiao

Few-shot object detection is a challenging but realistic scenario, where only a few annotated training images are available for training detectors.

Few-Shot Learning Few-Shot Object Detection +1

Domain Adaptive Ensemble Learning

1 code implementation16 Mar 2020 Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang

Each such classifier is an expert to its own domain and a non-expert to others.

Domain Generalization Ensemble Learning +2

Refined Gate: A Simple and Effective Gating Mechanism for Recurrent Units

no code implementations26 Feb 2020 Zhanzhan Cheng, Yunlu Xu, Mingjian Cheng, Yu Qiao, ShiLiang Pu, Yi Niu, Fei Wu

Recurrent neural network (RNN) has been widely studied in sequence learning tasks, while the mainstream models (e. g., LSTM and GRU) rely on the gating mechanism (in control of how information flows between hidden states).

Language Modelling Scene Text Recognition

Suppressing Uncertainties for Large-Scale Facial Expression Recognition

2 code implementations CVPR 2020 Kai Wang, Xiaojiang Peng, Jianfei Yang, Shijian Lu, Yu Qiao

Annotating a qualitative large-scale facial expression dataset is extremely difficult due to the uncertainties caused by ambiguous facial expressions, low-quality facial images, and the subjectiveness of annotators.

Facial Expression Recognition

Learning Attentive Pairwise Interaction for Fine-Grained Classification

1 code implementation24 Feb 2020 Peiqin Zhuang, Yali Wang, Yu Qiao

These distinct gate vectors inherit mutual context on semantic differences, which allow API-Net to attentively capture contrastive clues by pairwise interaction between two images.

Classification Fine-Grained Image Classification +1

Progressive Object Transfer Detection

no code implementations12 Feb 2020 Hao Chen, Yali Wang, Guoyou Wang, Xiang Bai, Yu Qiao

Inspired by this procedure of learning to detect, we propose a novel Progressive Object Transfer Detection (POTD) framework.

Object Detection

A Comprehensive Study on Temporal Modeling for Online Action Detection

1 code implementation21 Jan 2020 Wen Wang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Jian Cheng

Online action detection (OAD) is a practical yet challenging task, which has attracted increasing attention in recent years.

Action Detection Frame

FD-GAN: Generative Adversarial Networks with Fusion-discriminator for Single Image Dehazing

no code implementations20 Jan 2020 Yu Dong, Yihao Liu, He Zhang, Shifeng Chen, Yu Qiao

With the proposed Fusion-discriminator which takes frequency information as additional priors, our model can generator more natural and realistic dehazed images with less color distortion and fewer artifacts.

Image Dehazing Single Image Dehazing

Pose-Assisted Multi-Camera Collaboration for Active Object Tracking

no code implementations15 Jan 2020 Jing Li, Jing Xu, Fangwei Zhong, Xiangyu Kong, Yu Qiao, Yizhou Wang

In the system, each camera is equipped with two controllers and a switcher: The vision-based controller tracks targets based on observed images.

Object Tracking

Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation

1 code implementation23 Dec 2019 Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Yu Qiao

Specially, GS-Net consists of Geometry Similarity Connection (GSC) modules which exploit Eigen-Graph to group distant points with similar and relevant geometric information, and aggregate features from nearest neighbors in both Euclidean space and Eigenvalue space.

3D Point Cloud Classification Classification +3

Interactive Multi-Dimension Modulation with Dynamic Controllable Residual Learning for Image Restoration

1 code implementation ECCV 2020 Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao

To make a step forward, this paper presents a new problem setup, called multi-dimension (MD) modulation, which aims at modulating output effects across multiple degradation types and levels.

Image Restoration

Learning Category Correlations for Multi-label Image Recognition with Graph Networks

no code implementations28 Sep 2019 Qing Li, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Qiang Peng

In this paper, instead of using a pre-defined graph which is inflexible and may be sub-optimal for multi-label classification, we propose the A-GCN, which leverages the popular Graph Convolutional Networks with an Adaptive label correlation graph to model label dependencies.

Multi-Label Classification Word Embeddings

RankSRGAN: Generative Adversarial Networks with Ranker for Image Super-Resolution

1 code implementation ICCV 2019 Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao

To address the problem, we propose Super-Resolution Generative Adversarial Networks with Ranker (RankSRGAN) to optimize generator in the direction of perceptual metrics.

Image Super-Resolution

Product Image Recognition with Guidance Learning and Noisy Supervision

no code implementations26 Jul 2019 Qing Li, Xiaojiang Peng, Liangliang Cao, Wenbin Du, Hao Xing, Yu Qiao

Instead of collecting product images by labor-and time-intensive image capturing, we take advantage of the web and download images from the reviews of several e-commerce websites where the images are casually captured by consumers.

Bootstrap Model Ensemble and Rank Loss for Engagement Intensity Regression

no code implementations8 Jul 2019 Kai Wang, Jianfei Yang, Da Guo, Kaipeng Zhang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao

Based on our winner solution last year, we mainly explore head features and body features with a bootstrap strategy and two novel loss functions in this paper.

Frame attention networks for facial expression recognition in videos

1 code implementation29 Jun 2019 Debin Meng, Xiaojiang Peng, Kai Wang, Yu Qiao

The feature embedding module is a deep Convolutional Neural Network (CNN) which embeds face images into feature vectors.

Ranked #2 on Facial Expression Recognition on CK+ (Accuracy (7 emotion) metric)

Facial Expression Recognition Frame

Suppressing Model Overfitting for Image Super-Resolution Networks

no code implementations11 Jun 2019 Ruicheng Feng, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

Large deep networks have demonstrated competitive performance in single image super-resolution (SISR), with a huge volume of data involved.

Image Super-Resolution

Region Attention Networks for Pose and Occlusion Robust Facial Expression Recognition

1 code implementation10 May 2019 Kai Wang, Xiaojiang Peng, Jianfei Yang, Debin Meng, Yu Qiao

Extensive experiments show that our RAN and region biased loss largely improve the performance of FER with occlusion and variant pose.

Facial Expression Recognition

Modulating Image Restoration with Continual Levels via Adaptive Feature Modification Layers

1 code implementation CVPR 2019 Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao

In image restoration tasks, like denoising and super resolution, continual modulation of restoration levels is of great importance for real-world applications, but has failed most of existing deep learning based image restoration methods.

Image Denoising Image Restoration +1

Super-Identity Convolutional Neural Network for Face Hallucination

no code implementations ECCV 2018 Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Chia-Wen Cheng, Winston H. Hsu, Yu Qiao, Wei Liu, Tong Zhang

Face hallucination is a generative task to super-resolve the facial image with low resolution while human perception of face heavily relies on identity information.

Face Generation Face Hallucination

Find and Focus: Retrieve and Localize Video Events with Natural Language Queries

no code implementations ECCV 2018 Dian Shao, Yu Xiong, Yue Zhao, Qingqiu Huang, Yu Qiao, Dahua Lin

The thriving of video sharing services brings new challenges to video retrieval, e. g. the rapid growth in video duration and content diversity.

Video Retrieval

ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks

35 code implementations1 Sep 2018 Xintao Wang, Ke Yu, Shixiang Wu, Jinjin Gu, Yihao Liu, Chao Dong, Chen Change Loy, Yu Qiao, Xiaoou Tang

To further enhance the visual quality, we thoroughly study three key components of SRGAN - network architecture, adversarial loss and perceptual loss, and improve each of them to derive an Enhanced SRGAN (ESRGAN).

Face Hallucination Image Super-Resolution +1

Prostate Segmentation using 2D Bridged U-net

no code implementations12 Jul 2018 Wanli Chen, Yue Zhang, Junjun He, Yu Qiao, Yi-fan Chen, Hongjian Shi, Xiaoying Tang

To address the aforementioned three problems, we propose and validate a deeper network that can fit medical image datasets that are usually small in the sample size.

Medical Image Segmentation Semantic Segmentation

Temporal Hallucinating for Action Recognition With Few Still Images

no code implementations CVPR 2018 Yali Wang, Lei Zhou, Yu Qiao

To mimic this capacity, we propose a novel Hybrid Video Memory (HVM) machine, which can hallucinate temporal features of still images from video memory, in order to boost action recognition with few still images.

Action Recognition In Still Images Domain Adaptation

SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters

1 code implementation ECCV 2018 Yifan Xu, Tianqi Fan, Mingye Xu, Long Zeng, Yu Qiao

Deep neural networks have enjoyed remarkable success for various vision tasks, however it remains challenging to apply CNNs to domains lacking a regular underlying structures such as 3D point clouds.

3D Part Segmentation 3D Point Cloud Classification

An end-to-end TextSpotter with Explicit Alignment and Attention

2 code implementations CVPR 2018 Tong He, Zhi Tian, Weilin Huang, Chunhua Shen, Yu Qiao, Changming Sun

This allows the two tasks to work collaboratively by shar- ing convolutional features, which is critical to identify challenging text instances.

LSTD: A Low-Shot Transfer Detector for Object Detection

1 code implementation5 Mar 2018 Hao Chen, Yali Wang, Guoyou Wang, Yu Qiao

Second, we introduce a novel regularized transfer learning framework for low-shot detection, where the transfer knowledge (TK) and background depression (BD) regularizations are proposed to leverage object knowledge respectively from source and target domains, in order to further enhance fine-tuning with a few target images.

Few-Shot Object Detection Transfer Learning

Structured Triplet Learning with POS-tag Guided Attention for Visual Question Answering

1 code implementation24 Jan 2018 Zhe Wang, Xiaoyi Liu, Liangjian Chen, Li-Min Wang, Yu Qiao, Xiaohui Xie, Charless Fowlkes

Visual question answering (VQA) is of significant interest due to its potential to be a strong test of image understanding systems and to probe the connection between language and vision.

Multiple-choice POS +4

Deep Reinforcement Learning for Unsupervised Video Summarization with Diversity-Representativeness Reward

6 code implementations29 Dec 2017 Kaiyang Zhou, Yu Qiao, Tao Xiang

Video summarization aims to facilitate large-scale video browsing by producing short, concise summaries that are diverse and representative of original videos.

Decision Making Frame +3

RPAN: An End-to-End Recurrent Pose-Attention Network for Action Recognition in Videos

1 code implementation 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2017 Wenbin Du, Yali Wang, Yu Qiao

Firstly, unlike previous works on pose-related action recognition, our RPAN is an end-to-end recurrent network which can exploit important spatial-temporal evolutions of human pose to assist action recognition in a unified framework.

Action Recognition Action Recognition In Videos +3

Detecting Faces Using Inside Cascaded Contextual CNN

no code implementations ICCV 2017 Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Hao Wang, Zhifeng Li, Yu Qiao, Wei Liu

Deep Convolutional Neural Networks (CNNs) achieve substantial improvements in face detection in the wild.

Face Detection

Range Loss for Deep Face Recognition With Long-Tailed Training Data

no code implementations ICCV 2017 Xiao Zhang, Zhiyuan Fang, Yandong Wen, Zhifeng Li, Yu Qiao

Unlike these work, this paper investigated how long-tailed data impact the training of face CNNs and develop a novel loss function, called range loss, to effectively utilize the tailed data in training process.

Face Recognition

Deep Embedding Convolutional Neural Network for Synthesizing CT Image from T1-Weighted MR Image

no code implementations7 Sep 2017 Lei Xiang, Qian Wang, Xiyao Jin, Dong Nie, Yu Qiao, Dinggang Shen

After repeat-ing this embedding procedure for several times in the network, we can eventually synthesize a final CT image in the end of the DECNN.

Computed Tomography (CT) Image Generation

Single Shot Text Detector with Regional Attention

1 code implementation ICCV 2017 Pan He, Weilin Huang, Tong He, Qile Zhu, Yu Qiao, Xiaolin Li

Our text detector achieves an F-measure of 77% on the ICDAR 2015 bench- mark, advancing the state-of-the-art results in [18, 28].

Scene Text Detection

Temporal Segment Networks for Action Recognition in Videos

8 code implementations8 May 2017 Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc van Gool

Furthermore, based on the temporal segment networks, we won the video classification track at the ActivityNet challenge 2016 among 24 teams, which demonstrates the effectiveness of TSN and the proposed good practices.

Ranked #17 on Action Classification on Moments in Time (Top 5 Accuracy metric)

Action Classification Action Recognition +2

Range Loss for Deep Face Recognition with Long-tail

2 code implementations28 Nov 2016 Xiao Zhang, Zhiyuan Fang, Yandong Wen, Zhifeng Li, Yu Qiao

Convolutional neural networks have achieved great improvement on face recognition in recent years because of its extraordinary ability in learning discriminative features of people with different identities.

Face Recognition

Knowledge Guided Disambiguation for Large-Scale Scene Classification with Multi-Resolution CNNs

2 code implementations4 Oct 2016 Limin Wang, Sheng Guo, Weilin Huang, Yuanjun Xiong, Yu Qiao

Convolutional Neural Networks (CNNs) have made remarkable progress on scene recognition, partially due to these recent large-scale scene datasets, such as the Places and Places2.

General Classification Scene Classification +1

Detecting Text in Natural Image with Connectionist Text Proposal Network

17 code implementations12 Sep 2016 Zhi Tian, Weilin Huang, Tong He, Pan He, Yu Qiao

We propose a novel Connectionist Text Proposal Network (CTPN) that accurately localizes text lines in natural image.

Scene Text Detection

Transferring Object-Scene Convolutional Neural Networks for Event Recognition in Still Images

no code implementations1 Sep 2016 Limin Wang, Zhe Wang, Yu Qiao, Luc van Gool

These newly designed transferring techniques exploit multi-task learning frameworks to incorporate extra knowledge from other networks and additional datasets into the training procedure of event CNNs.

Multi-Task Learning

Weakly Supervised PatchNets: Describing and Aggregating Local Patches for Scene Recognition

1 code implementation1 Sep 2016 Zhe Wang, Li-Min Wang, Yali Wang, Bo-Wen Zhang, Yu Qiao

In this paper, we propose a hybrid representation, which leverages the discriminative capacity of CNNs and the simplicity of descriptor encoding schema for image recognition, with a focus on scene recognition.

Scene Recognition

Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition

19 code implementations2 Aug 2016 Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc van Gool

The other contribution is our study on a series of good practices in learning ConvNets on video data with the help of temporal segment network.

Action Classification Action Recognition +3

CUHK & ETHZ & SIAT Submission to ActivityNet Challenge 2016

1 code implementation2 Aug 2016 Yuanjun Xiong, Li-Min Wang, Zhe Wang, Bo-Wen Zhang, Hang Song, Wei Li, Dahua Lin, Yu Qiao, Luc van Gool, Xiaoou Tang

This paper presents the method that underlies our submission to the untrimmed video classification task of ActivityNet Challenge 2016.

General Classification Video Classification

DeepWriter: A Multi-Stream Deep CNN for Text-independent Writer Identification

no code implementations21 Jun 2016 Linjie Xing, Yu Qiao

The main contributions are: 1) we design and optimize multi-stream structure for writer identification task; 2) we introduce data augmentation learning to enhance the performance of DeepWriter; 3) we introduce a patch scanning strategy to handle text image with different lengths.

Data Augmentation

Latent Factor Guided Convolutional Neural Networks for Age-Invariant Face Recognition

no code implementations CVPR 2016 Yandong Wen, Zhifeng Li, Yu Qiao

In order to address this problem, we propose a novel deep face recognition framework to learn the age-invariant deep face features through a carefully designed CNN model.

Age-Invariant Face Recognition

Real-time Action Recognition with Enhanced Motion Vector CNNs

1 code implementation CVPR 2016 Bowen Zhang, Li-Min Wang, Zhe Wang, Yu Qiao, Hanli Wang

The deep two-stream architecture exhibited excellent performance on video based action recognition.