Search Results for author: Yu Zhu

Found 67 papers, 30 papers with code

人文社科学术论文语言变异的多维度分析(A multi-dimensional analysis of register variations in Chinese academic papers of Humanities and Social Sciences)

no code implementations CCL 2022 Liangjie Yuan, Zhimin Wang, Yu Zhu

“通过自建人文和社科领域中文学术期刊论文语料库(逾920万字), 运用多维度分析法对111项语言特征的频次数据进行因子分析和维度识别, 发现人文社科领域学术论文具有7个维度的语言特征共现模式:描述性vs. 阐释性、概念判断vs. 行为再现、铺陈与发展、已然性表述、计数与测量、模糊性表达、顺序与连接。进而, 对语料在上述各维度的量化表现施以统计检验和聚类分析, 发现学术语体在人文与社科两大领域的语言变异显著体现于除“计数与测量”、“顺序与连接”以外的其他5个维度;人文领域和社科领域内部学科的语言变异, 各在6个维度上存在显著差异。本研究为学术汉语写作、汉语语体语法等提供一定启示。”

Active Learning Enabled Low-cost Cell Image Segmentation Using Bounding Box Annotation

no code implementations2 May 2024 Yu Zhu, Qiang Yang, Li Xu

Cell image segmentation is usually implemented using fully supervised deep learning methods, which heavily rely on extensive annotated training data.

Active Learning Cell Segmentation +3

NTIRE 2024 Challenge on Low Light Image Enhancement: Methods and Results

3 code implementations22 Apr 2024 Xiaoning Liu, Zongwei Wu, Ao Li, Florin-Alexandru Vasluianu, Yulun Zhang, Shuhang Gu, Le Zhang, Ce Zhu, Radu Timofte, Zhi Jin, Hongjun Wu, Chenxi Wang, Haitao Ling, Yuanhao Cai, Hao Bian, Yuxin Zheng, Jing Lin, Alan Yuille, Ben Shao, Jin Guo, Tianli Liu, Mohao Wu, Yixu Feng, Shuo Hou, Haotian Lin, Yu Zhu, Peng Wu, Wei Dong, Jinqiu Sun, Yanning Zhang, Qingsen Yan, Wenbin Zou, Weipeng Yang, Yunxiang Li, Qiaomu Wei, Tian Ye, Sixiang Chen, Zhao Zhang, Suiyi Zhao, Bo wang, Yan Luo, Zhichao Zuo, Mingshen Wang, Junhu Wang, Yanyan Wei, Xiaopeng Sun, Yu Gao, Jiancheng Huang, Hongming Chen, Xiang Chen, Hui Tang, Yuanbin Chen, Yuanbo Zhou, Xinwei Dai, Xintao Qiu, Wei Deng, Qinquan Gao, Tong Tong, Mingjia Li, Jin Hu, Xinyu He, Xiaojie Guo, sabarinathan, K Uma, A Sasithradevi, B Sathya Bama, S. Mohamed Mansoor Roomi, V. Srivatsav, Jinjuan Wang, Long Sun, Qiuying Chen, Jiahong Shao, Yizhi Zhang, Marcos V. Conde, Daniel Feijoo, Juan C. Benito, Alvaro García, Jaeho Lee, Seongwan Kim, Sharif S M A, Nodirkhuja Khujaev, Roman Tsoy, Ali Murtaza, Uswah Khairuddin, Ahmad 'Athif Mohd Faudzi, Sampada Malagi, Amogh Joshi, Nikhil Akalwadi, Chaitra Desai, Ramesh Ashok Tabib, Uma Mudenagudi, Wenyi Lian, Wenjing Lian, Jagadeesh Kalyanshetti, Vijayalaxmi Ashok Aralikatti, Palani Yashaswini, Nitish Upasi, Dikshit Hegde, Ujwala Patil, Sujata C, Xingzhuo Yan, Wei Hao, Minghan Fu, Pooja Choksy, Anjali Sarvaiya, Kishor Upla, Kiran Raja, Hailong Yan, Yunkai Zhang, Baiang Li, Jingyi Zhang, Huan Zheng

This paper reviews the NTIRE 2024 low light image enhancement challenge, highlighting the proposed solutions and results.

4k Low-Light Image Enhancement +1

GoMVS: Geometrically Consistent Cost Aggregation for Multi-View Stereo

1 code implementation11 Apr 2024 Jiang Wu, Rui Li, Haofei Xu, Wenxun Zhao, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

More specifically, we correspond and propagate adjacent costs to the reference pixel by leveraging the local geometric smoothness in conjunction with surface normals.

Boosting Multi-view Stereo with Late Cost Aggregation

1 code implementation22 Jan 2024 Jiang Wu, Rui Li, Yu Zhu, Wenxun Zhao, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

To address this challenge, we present a late aggregation approach that allows for aggregating pairwise costs throughout the network feed-forward process, achieving accurate estimations with only minor changes of the plain CasMVSNet.

Blocking Geometric Matching

ACCL+: an FPGA-Based Collective Engine for Distributed Applications

no code implementations18 Dec 2023 Zhenhao He, Dario Korolija, Yu Zhu, Benjamin Ramhorst, Tristan Laan, Lucian Petrica, Michaela Blott, Gustavo Alonso

To facilitate the development of distributed applications with FPGAs, in this paper we propose ACCL+, an open-source versatile FPGA-based collective communication library.

Time-Optimal Control for High-Order Chain-of-Integrators Systems with Full State Constraints and Arbitrary Terminal States (Extended Version)

1 code implementation13 Nov 2023 Yunan Wang, Chuxiong Hu, Zeyang Li, Shize Lin, Suqin He, Yu Zhu

Time-optimal control for high-order chain-of-integrators systems with full state constraints and arbitrarily given terminal states remains a challenging problem in the optimal control theory domain, yet to be resolved.

Trajectory Planning

Multiple Object Tracking based on Occlusion-Aware Embedding Consistency Learning

no code implementations5 Nov 2023 Yaoqi Hu, Axi Niu, Yu Zhu, Qingsen Yan, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

The OPM predicts occlusion information for each true detection, facilitating the selection of valid samples for consistency learning of the track's visual embedding.

Multiple Object Tracking Object +1

Towards High-quality HDR Deghosting with Conditional Diffusion Models

no code implementations2 Nov 2023 Qingsen Yan, Tao Hu, Yuan Sun, Hao Tang, Yu Zhu, Wei Dong, Luc van Gool, Yanning Zhang

To address this challenge, we formulate the HDR deghosting problem as an image generation that leverages LDR features as the diffusion model's condition, consisting of the feature condition generator and the noise predictor.

Denoising Image Generation

Hierarchical Semi-Implicit Variational Inference with Application to Diffusion Model Acceleration

1 code implementation NeurIPS 2023 Longlin Yu, Tianyu Xie, Yu Zhu, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Cheng Zhang

Semi-implicit variational inference (SIVI) has been introduced to expand the analytical variational families by defining expressive semi-implicit distributions in a hierarchical manner.

Bayesian Inference Variational Inference

All-in-one Multi-degradation Image Restoration Network via Hierarchical Degradation Representation

no code implementations6 Aug 2023 Cheng Zhang, Yu Zhu, Qingsen Yan, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

To address this issue, we propose a novel All-in-one Multi-degradation Image Restoration Network (AMIRNet) that can effectively capture and utilize accurate degradation representation for image restoration.

Contrastive Learning Deblurring +3

ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution

no code implementations3 Jul 2023 Axi Niu, Pham Xuan Trung, Kang Zhang, Jinqiu Sun, Yu Zhu, In So Kweon, Yanning Zhang

To speed up inference and further enhance the performance, our research revisits diffusion models in image super-resolution and proposes a straightforward yet significant diffusion model-based super-resolution method called ACDMSR (accelerated conditional diffusion model for image super-resolution).

Denoising Image Super-Resolution +1

Co-design Hardware and Algorithm for Vector Search

1 code implementation19 Jun 2023 Wenqi Jiang, Shigang Li, Yu Zhu, Johannes De Fine Licht, Zhenhao He, Runbin Shi, Cedric Renggli, Shuai Zhang, Theodoros Rekatsinas, Torsten Hoefler, Gustavo Alonso

Vector search has emerged as the foundation for large-scale information retrieval and machine learning systems, with search engines like Google and Bing processing tens of thousands of queries per second on petabyte-scale document datasets by evaluating vector similarities between encoded query texts and web documents.

Information Retrieval Retrieval

Hypergraphs with Edge-Dependent Vertex Weights: Spectral Clustering based on the 1-Laplacian

1 code implementation30 Apr 2023 Yu Zhu, Boning Li, Santiago Segarra

We propose a flexible framework for defining the 1-Laplacian of a hypergraph that incorporates edge-dependent vertex weights.

Clustering

Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes

1 code implementation CVPR 2023 Rui Li, Dong Gong, Wei Yin, Hao Chen, Yu Zhu, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

To let the geometric perception learned from multi-view cues in static areas propagate to the monocular representation in dynamic areas and let monocular cues enhance the representation of multi-view cost volume, we propose a cross-cue fusion (CCF) module, which includes the cross-cue attention (CCA) to encode the spatially non-local relative intra-relations from each source to enhance the representation of the other.

Autonomous Driving Depth Estimation

A Unified HDR Imaging Method with Pixel and Patch Level

no code implementations CVPR 2023 Qingsen Yan, Weiye Chen, Song Zhang, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

The proposed HyHDRNet consists of a content alignment subnetwork and a Transformer-based fusion subnetwork.

GRAN: Ghost Residual Attention Network for Single Image Super Resolution

no code implementations28 Feb 2023 Axi Niu, Pei Wang, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Qingsen Yan, Yanning Zhang

GRAB consists of the Ghost Module and Channel and Spatial Attention Module (CSAM) to alleviate the generation of redundant features.

Image Super-Resolution

Take a Prior from Other Tasks for Severe Blur Removal

no code implementations14 Feb 2023 Pei Wang, Danna Xue, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Qingsen Yan, Sung-Eui Yoon, Yanning Zhang

For general scene deblurring, the feature space of the blurry image and corresponding sharp image under the high-level vision task is closer, which inspires us to rely on other tasks (e. g. classification) to learn a comprehensive prior in severe blur removal cases.

Deblurring Image Deblurring +1

AI of Brain and Cognitive Sciences: From the Perspective of First Principles

no code implementations20 Jan 2023 Luyao Chen, Zhiqiang Chen, Longsheng Jiang, Xiang Liu, Linlu Xu, Bo Zhang, Xiaolong Zou, Jinying Gao, Yu Zhu, Xizi Gong, Shan Yu, Sen Song, Liangyi Chen, Fang Fang, Si Wu, Jia Liu

Nowadays, we have witnessed the great success of AI in various applications, including image classification, game playing, protein structure analysis, language translation, and content generation.

Few-Shot Learning Image Classification

Hypergraphs with Edge-Dependent Vertex Weights: p-Laplacians and Spectral Clustering

1 code implementation15 Aug 2022 Yu Zhu, Santiago Segarra

We study p-Laplacians and spectral clustering for a recently proposed hypergraph model that incorporates edge-dependent vertex weights (EDVW).

Clustering

SlimSeg: Slimmable Semantic Segmentation with Boundary Supervision

no code implementations13 Jul 2022 Danna Xue, Fei Yang, Pei Wang, Luis Herranz, Jinqiu Sun, Yu Zhu, Yanning Zhang

Accurate semantic segmentation models typically require significant computational resources, inhibiting their use in practical applications.

Knowledge Distillation Segmentation +1

Going the Extra Mile in Face Image Quality Assessment: A Novel Database and Model

no code implementations11 Jul 2022 Shaolin Su, Hanhe Lin, Vlad Hosu, Oliver Wiedemann, Jinqiu Sun, Yu Zhu, Hantao Liu, Yanning Zhang, Dietmar Saupe

An accurate computational model for image quality assessment (IQA) benefits many vision applications, such as image filtering, image processing, and image generation.

Face Image Quality Face Image Quality Assessment +4

SKFlow: Learning Optical Flow with Super Kernels

1 code implementation29 May 2022 Shangkun Sun, Yuanqi Chen, Yu Zhu, Guodong Guo, Ge Li

In this paper, we propose the Super Kernel Flow Network (SKFlow), a CNN architecture to ameliorate the impacts of occlusions on optical flow estimation.

Optical Flow Estimation

Coarse-to-Fine Cascaded Networks with Smooth Predicting for Video Facial Expression Recognition

1 code implementation24 Mar 2022 Fanglei Xue, Zichang Tan, Yu Zhu, Zhongsong Ma, Guodong Guo

To be specific, the universal features denote the general characteristic of facial emotions within a period and the unique features denote the specific characteristic at this moment.

Facial Expression Recognition Facial Expression Recognition (FER)

Exploring and Evaluating Image Restoration Potential in Dynamic Scenes

1 code implementation CVPR 2022 Cheng Zhang, Shaolin Su, Yu Zhu, Qingsen Yan, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

In this paper, to better study an image's potential value that can be explored for restoration, we propose a novel concept, referring to image restoration potential (IRP).

Image Restoration

LAE : Long-tailed Age Estimation

no code implementations25 Oct 2021 Zenghao Bao, Zichang Tan, Yu Zhu, Jun Wan, Xibo Ma, Zhen Lei, Guodong Guo

To improve the performance of facial age estimation, we first formulate a simple standard baseline and build a much strong one by collecting the tricks in pre-training, data augmentation, model architecture, and so on.

Age Estimation Data Augmentation +1

Signal processing on simplicial complexes

no code implementations14 Jun 2021 Michael T. Schaub, Jean-Baptiste Seby, Florian Frantzen, T. Mitchell Roddenberry, Yu Zhu, Santiago Segarra

Higher-order networks have so far been considered primarily in the context of studying the structure of complex systems, i. e., the higher-order or multi-way relations connecting the constituent entities.

Denoising Time Series +1

An Impossibility Theorem for Node Embedding

no code implementations27 May 2021 T. Mitchell Roddenberry, Yu Zhu, Santiago Segarra

With the increasing popularity of graph-based methods for dimensionality reduction and representation learning, node embedding functions have become important objects of study in the literature.

Clustering Dimensionality Reduction +1

Free Energy Node Embedding via Generalized Skip-gram with Negative Sampling

1 code implementation19 May 2021 Yu Zhu, Ananthram Swami, Santiago Segarra

On the other hand, we propose a matrix factorization method based on a loss function that generalizes that of the skip-gram model with negative sampling to arbitrary similarity matrices.

Clustering Link Prediction +2

Co-clustering Vertices and Hyperedges via Spectral Hypergraph Partitioning

1 code implementation19 Feb 2021 Yu Zhu, Boning Li, Santiago Segarra

We propose a novel method to co-cluster the vertices and hyperedges of hypergraphs with edge-dependent vertex weights (EDVWs).

Clustering hypergraph partitioning

Learning Depth via Leveraging Semantics: Self-supervised Monocular Depth Estimation with Both Implicit and Explicit Semantic Guidance

no code implementations11 Feb 2021 Rui Li, Xiantuo He, Danna Xue, Shaolin Su, Qing Mao, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

While the mappings between image and pixel-wise depth are well-studied in current methods, the correlation between image, depth and scene semantics, however, is less considered.

Monocular Depth Estimation

Joint Active and Passive Beamforming for Intelligent Reflecting Surface Aided Multiuser MIMO Communications

no code implementations25 Jan 2021 Xingyu Zhao, Tian Lin, Yu Zhu

This letter investigates the joint active and passive beamforming optimization for intelligent reflecting surface (IRS) aided multiuser multiple-input multiple-output systems with the objective of maximizing the weighted sum-rate.

Information Theory Information Theory

Non-uniform Motion Deblurring with Blurry Component Divided Guidance

no code implementations15 Jan 2021 Pei Wang, Wei Sun, Qingsen Yan, Axi Niu, Rui Li, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

To tackle the above problems, we present a deep two-branch network to deal with blurry images via a component divided module, which divides an image into two components based on the representation of blurry degree.

Blind Image Deblurring Decoder +2

Signal Processing on Higher-Order Networks: Livin' on the Edge ... and Beyond

no code implementations14 Jan 2021 Michael T. Schaub, Yu Zhu, Jean-Baptiste Seby, T. Mitchell Roddenberry, Santiago Segarra

In the context of simplicial complexes, we specifically focus on signal processing using the Hodge Laplacian matrix, a multi-relational operator that leverages the special structure of simplicial complexes and generalizes desirable properties of the Laplacian matrix in graph signal processing.

Denoising

Personalized Adaptive Meta Learning for Cold-start User Preference Prediction

no code implementations22 Dec 2020 Runsheng Yu, Yu Gong, Xu He, Bo An, Yu Zhu, Qingwen Liu, Wenwu Ou

Recently, many existing studies regard the cold-start personalized preference prediction as a few-shot learning problem, where each user is the task and recommended items are the classes, and the gradient-based meta learning method (MAML) is leveraged to address this challenge.

Few-Shot Learning

Semantic-Guided Representation Enhancement for Self-supervised Monocular Trained Depth Estimation

no code implementations15 Dec 2020 Rui Li, Qing Mao, Pei Wang, Xiantuo He, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Based on this framework, we enhance the local feature representation by sampling and feeding the point-based features that locate on the semantic edges to an individual Semantic-guided Edge Enhancement module (SEEM), which is specifically designed for promoting depth estimation on the challenging semantic borders.

Depth Estimation Semantic Segmentation

GINet: Graph Interaction Network for Scene Parsing

1 code implementation ECCV 2020 Tianyi Wu, Yu Lu, Yu Zhu, Chuang Zhang, Ming Wu, Zhanyu Ma, Guodong Guo

GI unit is further improved by the SC-loss to enhance the semantic representations over the exemplar-based semantic graph.

Scene Parsing

Attention-based network for low-light image enhancement

no code implementations20 May 2020 Cheng Zhang, Qingsen Yan, Yu Zhu, Xianjun Li, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Extensive experiments demonstrate the superiority of the proposed network in terms of suppressing the chromatic aberration and noise artifacts in enhancement, especially when the low-light image has severe noise.

Denoising Low-Light Image Enhancement

SESF-Fuse: An Unsupervised Deep Model for Multi-Focus Image Fusion

1 code implementation5 Aug 2019 Boyuan Ma, Xiaojuan Ban, Haiyou Huang, Yu Zhu

In this work, we propose a novel unsupervised deep learning model to address multi-focus image fusion problem.

Decoder

Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU

1 code implementation24 Jun 2019 Yu Zhu, Yu Gong, Qingwen Liu, Yingcai Ma, Wenwu Ou, Junxiong Zhu, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai

A novel query-based interactive recommender system is proposed in this paper, where \textbf{personalized questions are accurately generated from millions of automatically constructed questions} in Step 1, and \textbf{the recommendation is ensured to be closely-related to users' feedback} in Step 2.

Recommendation Systems Retrieval

Exact-K Recommendation via Maximal Clique Optimization

1 code implementation17 May 2019 Yu Gong, Yu Zhu, Lu Duan, Qingwen Liu, Ziyu Guan, Fei Sun, Wenwu Ou, Kenny Q. Zhu

This paper targets to a novel but practical recommendation problem named exact-K recommendation.

Combinatorial Optimization Decoder +3

Deep Session Interest Network for Click-Through Rate Prediction

7 code implementations16 May 2019 Yufei Feng, Fuyu Lv, Weichen Shen, Menghan Wang, Fei Sun, Yu Zhu, Keping Yang

Easy-to-use, Modular and Extendible package of deep-learning based CTR models. DeepFM, DeepInterestNetwork(DIN), DeepInterestEvolutionNetwork(DIEN), DeepCrossNetwork(DCN), AttentionalFactorizationMachine(AFM), Neural Factorization Machine(NFM), AutoInt, Deep Session Interest Network(DSIN)

Click-Through Rate Prediction Recommendation Systems

Beamforming Design for Large-Scale Antenna Arrays Using Deep Learning

2 code implementations7 Apr 2019 Tian Lin, Yu Zhu

Beamforming (BF) design for large-scale antenna arrays with limited radio frequency chains and the phase-shifter-based analog BF architecture, has been recognized as a key issue in millimeter wave communication systems.

Information Theory Information Theory

Hybrid beamforming for single carrier mmWave MIMO systems

1 code implementation26 Feb 2019 Tian Lin, Jiaqi Cong, Yu Zhu

Hybrid analog and digital beamforming (HBF) has been recognized as an attractive technique offering a tradeoff between hardware implementation limitation and system performance for future broadband millimeter wave (mmWave) communications.

Signal Processing

Hybrid Beamforming for Millimeter Wave Systems Using the MMSE Criterion

2 code implementations22 Feb 2019 Tian Lin, Jiaqi Cong, Yu Zhu, Jun Zhang, Khaled B. Letaief

A particular innovation in our proposed alternating minimization algorithms is a carefully designed initialization method, which leads to faster convergence.

Information Theory Information Theory

A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model

no code implementations23 May 2018 Yu Zhu, Junxiong Zhu, Jie Hou, Yongliang Li, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai

In e-commerce websites like Taobao, brand is playing a more important role in influencing users' decision of click/purchase, partly because users are now attaching more importance to the quality of products and brand is an indicator of quality.

Feature Engineering

Addressing the Item Cold-start Problem by Attribute-driven Active Learning

no code implementations23 May 2018 Yu Zhu, Jinhao Lin, Shibi He, Beidou Wang, Ziyu Guan, Haifeng Liu, Deng Cai

Both content information (e. g. item attributes) and initial user ratings are valuable for seizing users' preferences on a new item.

Active Learning Attribute +2

A Novel Co-design Peta-scale Heterogeneous Cluster for Deep Learning Training

no code implementations7 Feb 2018 Xin Chen, Hua Zhou, Yuxiang Gao, Yu Zhu

Therefore, MiMatrix intrinsically solves the bandwidth bottleneck of central node in parameter server framework that is widely used in distributed DL tasks.

Scheduling

ChineseFoodNet: A large-scale Image Dataset for Chinese Food Recognition

1 code implementation8 May 2017 Xin Chen, Yu Zhu, Hua Zhou, Liang Diao, Dongyan Wang

In this paper, we introduce a new and challenging large-scale food image dataset called "ChineseFoodNet", which aims to automatically recognizing pictured Chinese dishes.

Food Recognition

Fidelity-Naturalness Evaluation of Single Image Super Resolution

no code implementations21 Nov 2015 Xuan Dong, Yu Zhu, Weixin Li, Lingxi Xie, Alex Wong, Alan Yuille

In this paper, we proposed to use both fidelity (the difference with original images) and naturalness (human visual perception of super resolved images) for evaluation.

Image Quality Assessment Image Super-Resolution

Modeling Deformable Gradient Compositions for Single-Image Super-Resolution

no code implementations CVPR 2015 Yu Zhu, Yanning Zhang, Boyan Bonev, Alan L. Yuille

Based on the fact that singular primitive patches are more invariant to the scale change (i. e. have less ambiguity across different scales), we represent the non-singular primitives as compositions of singular ones, each of which is allowed some deformation.

Image Super-Resolution

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.