Search Results for author: Yuanfei Huang

Found 7 papers, 5 papers with code

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Image-specific Convolutional Kernel Modulation for Single Image Super-resolution

1 code implementation16 Nov 2021 Yuanfei Huang, Jie Li, Yanting Hu, Xinbo Gao, Hua Huang

Recently, deep-learning-based super-resolution methods have achieved excellent performances, but mainly focus on training a single generalized deep network by feeding numerous samples.

Image Super-Resolution

Transitional Learning: Exploring the Transition States of Degradation for Blind Super-resolution

1 code implementation29 Mar 2021 Yuanfei Huang, Jie Li, Yanting Hu, Xinbo Gao, Hua Huang

Being extremely dependent on iterative estimation of the degradation prior or optimization of the model from scratch, the existing blind super-resolution (SR) methods are generally time-consuming and less effective, as the estimation of degradation proceeds from a blind initialization and lacks interpretable degradation priors.

Blind Super-Resolution Super-Resolution

Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution

1 code implementation28 Sep 2020 Yuanfei Huang, Jie Li, Xinbo Gao, Yanting Hu, Wen Lu

To solve them, we propose a purposeful and interpretable detail-fidelity attention network to progressively process these smoothes and details in divide-and-conquer manner, which is a novel and specific prospect of image super-resolution for the purpose on improving the detail fidelity, instead of blindly designing or employing the deep CNNs architectures for merely feature representation in local receptive fields.

Image Super-Resolution

Channel-wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution

no code implementations28 Sep 2018 Yanting Hu, Jie Li, Yuanfei Huang, Xinbo Gao

To capture more informative features and maintain long-term information for image super-resolution, we propose a channel-wise and spatial feature modulation (CSFM) network in which a sequence of feature-modulation memory (FMM) modules is cascaded with a densely connected structure to transform low-resolution features to high informative features.

Image Reconstruction Image Super-Resolution

Single Image Super-Resolution via Cascaded Multi-Scale Cross Network

no code implementations24 Feb 2018 Yanting Hu, Xinbo Gao, Jie Li, Yuanfei Huang, Hanzi Wang

To improve information flow and to capture sufficient knowledge for reconstructing the high-frequency details, we propose a cascaded multi-scale cross network (CMSC) in which a sequence of subnetworks is cascaded to infer high resolution features in a coarse-to-fine manner.

Image Reconstruction Image Super-Resolution

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.