Search Results for author: Yuanjiang Li

Found 1 papers, 0 papers with code

Hyperspectral City V1.0 Dataset and Benchmark

no code implementations24 Jul 2019 Shaodi You, Erqi Huang, Shuaizhe Liang, Yongrong Zheng, Yunxiang Li, Fan Wang, Sen Lin, Qiu Shen, Xun Cao, Diming Zhang, Yuanjiang Li, Yu Li, Ying Fu, Boxin Shi, Feng Lu, Yinqiang Zheng, Robby T. Tan

This document introduces the background and the usage of the Hyperspectral City Dataset and the benchmark.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.