Search Results for author: Yulin Wu

Found 7 papers, 1 papers with code

Privacy-Preserving Distributed Machine Learning Made Faster

no code implementations12 May 2022 Zoe L. Jiang, Jiajing Gu, Hongxiao Wang, Yulin Wu, Junbin Fang, Siu-Ming Yiu, Wenjian Luo, Xuan Wang

So machine learning tasks need to be spread across multiple servers, turning the centralized machine learning into a distributed one.

BIG-bench Machine Learning Privacy Preserving

Multi-Graph based Multi-Scenario Recommendation in Large-scale Online Video Services

no code implementations5 May 2022 Fan Zhang, Qiuying Peng, Yulin Wu, Zheng Pan, Rong Zeng, Da Lin, Yue Qi

Recently, industrial recommendation services have been boosted by the continual upgrade of deep learning methods.

Data Integration Graph Learning

Stock Market Trend Analysis Using Hidden Markov Model and Long Short Term Memory

1 code implementation20 Apr 2021 Mingwen Liu, Junbang Huo, Yulin Wu, Jinge Wu

This paper intends to apply the Hidden Markov Model into stock market and and make predictions.

Quantum walks on a programmable two-dimensional 62-qubit superconducting processor

no code implementations4 Feb 2021 Ming Gong, Shiyu Wang, Chen Zha, Ming-Cheng Chen, He-Liang Huang, Yulin Wu, Qingling Zhu, YouWei Zhao, Shaowei Li, Shaojun Guo, Haoran Qian, Yangsen Ye, Fusheng Chen, Jiale Yu, Daojing Fan, Dachao Wu, Hong Su, Hui Deng, Hao Rong, Jin Lin, Yu Xu, Lihua Sun, Cheng Guo, Futian Liang, Kae Nemoto, W. J. Munro, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

Quantum walks are the quantum mechanical analogue of classical random walks and an extremely powerful tool in quantum simulations, quantum search algorithms, and even for universal quantum computing.

Quantum Physics

Experimental characterization of quantum many-body localization transition

no code implementations21 Dec 2020 Ming Gong, Gentil D. de Moraes Neto, Chen Zha, Yulin Wu, Hao Rong, Yangsen Ye, Shaowei Li, Qingling Zhu, Shiyu Wang, YouWei Zhao, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng-Zhi Peng, Hui Deng, Abolfazl Bayat, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

Here, we experimentally implement a scalable protocol for detecting the many-body localization transition point, using the dynamics of a $N=12$ superconducting qubit array.

Quantum Physics Mesoscale and Nanoscale Physics Strongly Correlated Electrons

RLCFR: Minimize Counterfactual Regret by Deep Reinforcement Learning

no code implementations10 Sep 2020 Huale Li, Xuan Wang, Fengwei Jia, Yi-Fan Li, Yulin Wu, Jiajia Zhang, Shuhan Qi

Extensive experimental results on various games have shown that the generalization ability of our method is significantly improved compared with existing state-of-the-art methods.

Decision Making reinforcement-learning +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.