Search Results for author: Zhe Ma

Found 26 papers, 14 papers with code

Let All be Whitened: Multi-teacher Distillation for Efficient Visual Retrieval

1 code implementation15 Dec 2023 Zhe Ma, Jianfeng Dong, Shouling Ji, Zhenguang Liu, Xuhong Zhang, Zonghui Wang, Sifeng He, Feng Qian, Xiaobo Zhang, Lei Yang

Instead of crafting a new method pursuing further improvement on accuracy, in this paper we propose a multi-teacher distillation framework Whiten-MTD, which is able to transfer knowledge from off-the-shelf pre-trained retrieval models to a lightweight student model for efficient visual retrieval.

Image Retrieval Retrieval +1

Ternary Spike: Learning Ternary Spikes for Spiking Neural Networks

1 code implementation11 Dec 2023 Yufei Guo, Yuanpei Chen, Xiaode Liu, Weihang Peng, Yuhan Zhang, Xuhui Huang, Zhe Ma

To handle the problem, we propose a ternary spike neuron to transmit information.

Video Infringement Detection via Feature Disentanglement and Mutual Information Maximization

1 code implementation13 Sep 2023 Zhenguang Liu, Xinyang Yu, Ruili Wang, Shuai Ye, Zhe Ma, Jianfeng Dong, Sifeng He, Feng Qian, Xiaobo Zhang, Roger Zimmermann, Lei Yang

We theoretically analyzed the mutual information between the label and the disentangled features, arriving at a loss that maximizes the extraction of task-relevant information from the original feature.

Disentanglement

NeuroCLIP: Neuromorphic Data Understanding by CLIP and SNN

1 code implementation21 Jun 2023 Yufei Guo, Yuanpei Chen, Zhe Ma

However, the neuromorphic data consists of asynchronous event spikes, which makes it difficult to construct a big benchmark to train a power general neural network model, thus limiting the neuromorphic data understanding for ``unseen" objects by deep learning.

Few-Shot Learning

Direct Learning-Based Deep Spiking Neural Networks: A Review

no code implementations31 May 2023 Yufei Guo, Xuhui Huang, Zhe Ma

The spiking neural network (SNN), as a promising brain-inspired computational model with binary spike information transmission mechanism, rich spatially-temporal dynamics, and event-driven characteristics, has received extensive attention.

From Region to Patch: Attribute-Aware Foreground-Background Contrastive Learning for Fine-Grained Fashion Retrieval

1 code implementation17 May 2023 Jianfeng Dong, Xiaoman Peng, Zhe Ma, Daizong Liu, Xiaoye Qu, Xun Yang, Jixiang Zhu, Baolong Liu

As the attribute-specific similarity typically corresponds to the specific subtle regions of images, we propose a Region-to-Patch Framework (RPF) that consists of a region-aware branch and a patch-aware branch to extract fine-grained attribute-related visual features for precise retrieval in a coarse-to-fine manner.

Attribute Contrastive Learning +2

Joint A-SNN: Joint Training of Artificial and Spiking Neural Networks via Self-Distillation and Weight Factorization

no code implementations3 May 2023 Yufei Guo, Weihang Peng, Yuanpei Chen, Liwen Zhang, Xiaode Liu, Xuhui Huang, Zhe Ma

In this paper, we propose a joint training framework of ANN and SNN, in which the ANN can guide the SNN's optimization.

Model-Driven Deep Learning for Non-Coherent Massive Machine-Type Communications

no code implementations2 Jan 2023 Zhe Ma, Wen Wu, Feifei Gao, Xuemin, Shen

Trainable parameters are introduced in the DL-mAMPnet to approximate the correlated sparsity pattern and the large-scale fading coefficient.

Vocal Bursts Type Prediction

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

Real Spike: Learning Real-valued Spikes for Spiking Neural Networks

1 code implementation13 Oct 2022 Yufei Guo, Liwen Zhang, Yuanpei Chen, Xinyi Tong, Xiaode Liu, YingLei Wang, Xuhui Huang, Zhe Ma

Motivated by this assumption, a training-inference decoupling method for SNNs named as Real Spike is proposed, which not only enjoys both unshared convolution kernels and binary spikes in inference-time but also maintains both shared convolution kernels and Real-valued Spikes during training.

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

no code implementations25 May 2022 Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

The challenge is composed of two tracks with an emphasis on fidelity and complexity constraints: In Track 1, participants are asked to optimize objective fidelity scores while imposing a low-complexity constraint (i. e. solutions can not exceed a given number of operations).

Image Restoration Vocal Bursts Intensity Prediction

Efficient Progressive High Dynamic Range Image Restoration via Attention and Alignment Network

no code implementations20 Apr 2022 Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang

In this paper, we propose a lightweight neural network called Efficient Attention-and-alignment-guided Progressive Network (EAPNet) for the challenge NTIRE 2022 HDR Track 1 and Track 2.

Image Restoration

RecDis-SNN: Rectifying Membrane Potential Distribution for Directly Training Spiking Neural Networks

no code implementations CVPR 2022 Yufei Guo, Xinyi Tong, Yuanpei Chen, Liwen Zhang, Xiaode Liu, Zhe Ma, Xuhui Huang

Unfortunately, with the propagation of binary spikes, the distribution of membrane potential will shift, leading to degeneration, saturation, and gradient mismatch problems, which would be disadvantageous to the network optimization and convergence.

Quantization

ECKPN: Explicit Class Knowledge Propagation Network for Transductive Few-shot Learning

no code implementations CVPR 2021 Chaofan Chen, Xiaoshan Yang, Changsheng Xu, Xuhui Huang, Zhe Ma

Specifically, we first employ the comparison module to explore the pairwise sample relations to learn rich sample representations in the instance-level graph.

Few-Shot Learning

Fine-Grained Fashion Similarity Prediction by Attribute-Specific Embedding Learning

1 code implementation6 Apr 2021 Jianfeng Dong, Zhe Ma, Xiaofeng Mao, Xun Yang, Yuan He, Richang Hong, Shouling Ji

In this similarity paradigm, one should pay more attention to the similarity in terms of a specific design/attribute between fashion items.

Attribute

Hierarchical Similarity Learning for Language-based Product Image Retrieval

1 code implementation18 Feb 2021 Zhe Ma, Fenghao Liu, Jianfeng Dong, Xiaoye Qu, Yuan He, Shouling Ji

In this paper, we focus on the cross-modal similarity measurement, and propose a novel Hierarchical Similarity Learning (HSL) network.

Image Retrieval Retrieval +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.