Search Results for author: Zheng Hui

Found 16 papers, 10 papers with code

VideoElevator: Elevating Video Generation Quality with Versatile Text-to-Image Diffusion Models

1 code implementation8 Mar 2024 Yabo Zhang, Yuxiang Wei, Xianhui Lin, Zheng Hui, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xiangyang Ji, WangMeng Zuo

Different from conventional T2V sampling (i. e., temporal and spatial modeling), VideoElevator explicitly decomposes each sampling step into temporal motion refining and spatial quality elevating.

Video Generation

QASE Enhanced PLMs: Improved Control in Text Generation for MRC

no code implementations26 Feb 2024 Lin Ai, Zheng Hui, Zizhou Liu, Julia Hirschberg

To address the challenges of out-of-control generation in generative models for machine reading comprehension (MRC), we introduce the Question-Attended Span Extraction (QASE) module.

Machine Reading Comprehension Text Generation

DreaMoving: A Human Video Generation Framework based on Diffusion Models

no code implementations8 Dec 2023 Mengyang Feng, Jinlin Liu, Kai Yu, Yuan YAO, Zheng Hui, Xiefan Guo, Xianhui Lin, Haolan Xue, Chen Shi, Xiaowen Li, Aojie Li, Xiaoyang Kang, Biwen Lei, Miaomiao Cui, Peiran Ren, Xuansong Xie

In this paper, we present DreaMoving, a diffusion-based controllable video generation framework to produce high-quality customized human videos.

Video Generation

Language Knowledge-Assisted Representation Learning for Skeleton-Based Action Recognition

1 code implementation21 May 2023 Haojun Xu, Yan Gao, Zheng Hui, Jie Li, Xinbo Gao

Also, humans have brain regions dedicated to understanding the minds of others and analyzing their intentions, such as the medial prefrontal cortex of the temporal lobe.

Ranked #2 on Skeleton Based Action Recognition on NTU RGB+D 120 (using extra training data)

Action Recognition GPR +2

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Learning the Non-Differentiable Optimization for Blind Super-Resolution

no code implementations CVPR 2021 Zheng Hui, Jie Li, Xiumei Wang, Xinbo Gao

Instead of considering iterative strategy, we make the blur kernel predictor trainable in the whole blind SR model, in which AMNet is well-trained.

Blind Super-Resolution Super-Resolution

Image Fine-grained Inpainting

3 code implementations7 Feb 2020 Zheng Hui, Jie Li, Xiumei Wang, Xinbo Gao

Besides, we devise a geometrical alignment constraint item to compensate for the pixel-based distance between prediction features and ground-truth ones.

Facial Inpainting Fine-Grained Image Inpainting

Lightweight Image Super-Resolution with Information Multi-distillation Network

4 code implementations26 Sep 2019 Zheng Hui, Xinbo Gao, Yunchu Yang, Xiumei Wang

In recent years, single image super-resolution (SISR) methods using deep convolution neural network (CNN) have achieved impressive results.

Image Super-Resolution

Progressive Perception-Oriented Network for Single Image Super-Resolution

1 code implementation24 Jul 2019 Zheng Hui, Jie Li, Xinbo Gao, Xiumei Wang

In this paper, we propose a novel perceptual image super-resolution method that progressively generates visually high-quality results by constructing a stage-wise network.

Image Super-Resolution

Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Information Distillation Network

2 code implementations CVPR 2018 Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao

Recently, deep convolutional neural networks (CNNs) have been demonstrated remarkable progress on single image super-resolution.

Image Super-Resolution

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.