Search Results for author: Zheyuan Li

Found 8 papers, 6 papers with code

Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild

no code implementations24 Jan 2024 Fanghua Yu, Jinjin Gu, Zheyuan Li, JinFan Hu, Xiangtao Kong, Xintao Wang, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

We introduce SUPIR (Scaling-UP Image Restoration), a groundbreaking image restoration method that harnesses generative prior and the power of model scaling up.

Descriptive Image Restoration

Depicting Beyond Scores: Advancing Image Quality Assessment through Multi-modal Language Models

1 code implementation14 Dec 2023 Zhiyuan You, Zheyuan Li, Jinjin Gu, Zhenfei Yin, Tianfan Xue, Chao Dong

We introduce a Depicted image Quality Assessment method (DepictQA), overcoming the constraints of traditional score-based methods.

Descriptive Image Quality Assessment +1

A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design

1 code implementation18 Oct 2023 Xiangyu Chen, Zheyuan Li, Yuandong Pu, Yihao Liu, Jiantao Zhou, Yu Qiao, Chao Dong

Following this, we present the benchmark results and analyze the reasons behind the performance disparity of different models across various tasks.

Image Restoration

GET3D--: Learning GET3D from Unconstrained Image Collections

no code implementations27 Jul 2023 Fanghua Yu, Xintao Wang, Zheyuan Li, Yan-Pei Cao, Ying Shan, Chao Dong

While generative models have shown potential in creating 3D textured shapes from 2D images, their applicability in 3D industries is limited due to the lack of a well-defined camera distribution in real-world scenarios, resulting in low-quality shapes.

Blueprint Separable Residual Network for Efficient Image Super-Resolution

1 code implementation12 May 2022 Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong

One is the usage of blueprint separable convolution (BSConv), which takes place of the redundant convolution operation.

Image Super-Resolution

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.