Search Results for author: Zheyuan Wang

Found 4 papers, 2 papers with code

Learning Coordination Policies over Heterogeneous Graphs for Human-Robot Teams via Recurrent Neural Schedule Propagation

1 code implementation30 Jan 2023 Batuhan Altundas, Zheyuan Wang, Joshua Bishop, Matthew Gombolay

We propose a deep learning-based framework, called HybridNet, combining a heterogeneous graph-based encoder with a recurrent schedule propagator for scheduling stochastic human-robot teams under upper- and lower-bound temporal constraints.

Decision Making Graph Attention +1

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Exploiting Multi-Layer Grid Maps for Surround-View Semantic Segmentation of Sparse LiDAR Data

no code implementations13 May 2020 Frank Bieder, Sascha Wirges, Johannes Janosovits, Sven Richter, Zheyuan Wang, Christoph Stiller

This representation allows us to use well-studied deep learning architectures from the image domain to predict a dense semantic grid map using only the sparse input data of a single LiDAR scan.

Semantic Segmentation

Learning to Dynamically Coordinate Multi-Robot Teams in Graph Attention Networks

no code implementations4 Dec 2019 Zheyuan Wang, Matthew Gombolay

Increasing interest in integrating advanced robotics within manufacturing has spurred a renewed concentration in developing real-time scheduling solutions to coordinate human-robot collaboration in this environment.

Combinatorial Optimization Graph Attention +3

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.