Search Results for author: Zhiheng Zhang

Found 2 papers, 0 papers with code

Optimizing AD Pruning of Sponsored Search with Reinforcement Learning

no code implementations5 Aug 2020 Yijiang Lian, Zhijie Chen, Xin Pei, Shuang Li, Yifei Wang, Yuefeng Qiu, Zhiheng Zhang, Zhipeng Tao, Liang Yuan, Hanju Guan, Kefeng Zhang, Zhigang Li, Xiaochun Liu

Industrial sponsored search system (SSS) can be logically divided into three modules: keywords matching, ad retrieving, and ranking.

Dynamic Window-level Granger Causality of Multi-channel Time Series

no code implementations14 Jun 2020 Zhiheng Zhang, Wen-Bo Hu, Tian Tian, Jun Zhu

In this paper, we present the dynamic window-level Granger causality method (DWGC) for multi-channel time series data.

Time Series

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.