Search Results for author: Zhizhong Zhang

Found 13 papers, 7 papers with code

Image Understands Point Cloud: Weakly Supervised 3D Semantic Segmentation via Association Learning

no code implementations16 Sep 2022 Tianfang Sun, Zhizhong Zhang, Xin Tan, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

In this paper, we propose a novel cross-modality weakly supervised method for 3D segmentation, incorporating complementary information from unlabeled images.

3D Semantic Segmentation Association +3

Attentive pooling for Group Activity Recognition

no code implementations31 Aug 2022 Ding Li, Yuan Xie, Wensheng Zhang, Yongqiang Tang, Zhizhong Zhang

However, the existing methods simply employed max/average pooling in this framework, which ignored the distinct contributions of different individuals to the group activity recognition.

Group Activity Recognition

Boosting Night-time Scene Parsing with Learnable Frequency

1 code implementation30 Aug 2022 Zhifeng Xie, Sen Wang, Ke Xu, Zhizhong Zhang, Xin Tan, Yuan Xie, Lizhuang Ma

Based on this, we propose to exploit the image frequency distributions for night-time scene parsing.

Autonomous Driving Scene Parsing

Variational Distillation for Multi-View Learning

3 code implementations20 Jun 2022 Xudong Tian, Zhizhong Zhang, Cong Wang, Wensheng Zhang, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Zongze Wu, Yuan Xie, DaCheng Tao

Information Bottleneck (IB) based multi-view learning provides an information theoretic principle for seeking shared information contained in heterogeneous data descriptions.

MULTI-VIEW LEARNING Representation Learning

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

Multi-scale 2D Representation Learning for weakly-supervised moment retrieval

no code implementations4 Nov 2021 Ding Li, Rui Wu, Yongqiang Tang, Zhizhong Zhang, Wensheng Zhang

Specifically, we first construct a two-dimensional map for each temporal scale to capture the temporal dependencies between candidates.

Moment Retrieval Representation Learning +1

Towards Compact Single Image Super-Resolution via Contrastive Self-distillation

6 code implementations25 May 2021 Yanbo Wang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Haiyan Wu, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Angela Yao

Convolutional neural networks (CNNs) are highly successful for super-resolution (SR) but often require sophisticated architectures with heavy memory cost and computational overhead, significantly restricts their practical deployments on resource-limited devices.

Image Super-Resolution SSIM +1

Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing

5 code implementations CVPR 2021 Haiyan Wu, Yanyun Qu, Shaohui Lin, Jian Zhou, Ruizhi Qiao, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Lizhuang Ma

In this paper, we propose a novel contrastive regularization (CR) built upon contrastive learning to exploit both the information of hazy images and clear images as negative and positive samples, respectively.

Contrastive Learning Image Dehazing +1

Farewell to Mutual Information: Variational Distillation for Cross-Modal Person Re-Identification

2 code implementations CVPR 2021 Xudong Tian, Zhizhong Zhang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

The Information Bottleneck (IB) provides an information theoretic principle for representation learning, by retaining all information relevant for predicting label while minimizing the redundancy.

Cross-Modality Person Re-identification Cross-Modal Person Re-Identification +3

Field-free spin-orbit torque-induced switching of perpendicular magnetization in a ferrimagnetic layer with vertical composition gradient

no code implementations21 Jan 2021 Zhenyi Zheng, Yue Zhang, Victor Lopez-Dominguez, Luis Sánchez-Tejerina, Jiacheng Shi, Xueqiang Feng, Lei Chen, Zilu Wang, Zhizhong Zhang, Kun Zhang, Bin Hong, Yong Xu, Youguang Zhang, Mario Carpentieri, Albert Fert, Giovanni Finocchio, Weisheng Zhao, Pedram Khalili Amiri

Existing methods to do so involve the application of an in-plane bias magnetic field, or incorporation of in-plane structural asymmetry in the device, both of which can be difficult to implement in practical applications.

Mesoscale and Nanoscale Physics

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.