Search Results for author: Zhuoshu Li

Found 3 papers, 2 papers with code

DeepSeek-V2: A Strong, Economical, and Efficient Mixture-of-Experts Language Model

1 code implementation7 May 2024 DeepSeek-AI, Aixin Liu, Bei Feng, Bin Wang, Bingxuan Wang, Bo Liu, Chenggang Zhao, Chengqi Dengr, Chong Ruan, Damai Dai, Daya Guo, Dejian Yang, Deli Chen, Dongjie Ji, Erhang Li, Fangyun Lin, Fuli Luo, Guangbo Hao, Guanting Chen, Guowei Li, H. Zhang, Hanwei Xu, Hao Yang, Haowei Zhang, Honghui Ding, Huajian Xin, Huazuo Gao, Hui Li, Hui Qu, J. L. Cai, Jian Liang, JianZhong Guo, Jiaqi Ni, Jiashi Li, Jin Chen, Jingyang Yuan, Junjie Qiu, Junxiao Song, Kai Dong, Kaige Gao, Kang Guan, Lean Wang, Lecong Zhang, Lei Xu, Leyi Xia, Liang Zhao, Liyue Zhang, Meng Li, Miaojun Wang, Mingchuan Zhang, Minghua Zhang, Minghui Tang, Mingming Li, Ning Tian, Panpan Huang, Peiyi Wang, Peng Zhang, Qihao Zhu, Qinyu Chen, Qiushi Du, R. J. Chen, R. L. Jin, Ruiqi Ge, Ruizhe Pan, Runxin Xu, Ruyi Chen, S. S. Li, Shanghao Lu, Shangyan Zhou, Shanhuang Chen, Shaoqing Wu, Shengfeng Ye, Shirong Ma, Shiyu Wang, Shuang Zhou, Shuiping Yu, Shunfeng Zhou, Size Zheng, T. Wang, Tian Pei, Tian Yuan, Tianyu Sun, W. L. Xiao, Wangding Zeng, Wei An, Wen Liu, Wenfeng Liang, Wenjun Gao, Wentao Zhang, X. Q. Li, Xiangyue Jin, Xianzu Wang, Xiao Bi, Xiaodong Liu, Xiaohan Wang, Xiaojin Shen, Xiaokang Chen, Xiaosha Chen, Xiaotao Nie, Xiaowen Sun, Xiaoxiang Wang, Xin Liu, Xin Xie, Xingkai Yu, Xinnan Song, Xinyi Zhou, Xinyu Yang, Xuan Lu, Xuecheng Su, Y. Wu, Y. K. Li, Y. X. Wei, Y. X. Zhu, Yanhong Xu, Yanping Huang, Yao Li, Yao Zhao, Yaofeng Sun, Yaohui Li, Yaohui Wang, Yi Zheng, Yichao Zhang, Yiliang Xiong, Yilong Zhao, Ying He, Ying Tang, Yishi Piao, Yixin Dong, Yixuan Tan, Yiyuan Liu, Yongji Wang, Yongqiang Guo, Yuchen Zhu, Yuduan Wang, Yuheng Zou, Yukun Zha, Yunxian Ma, Yuting Yan, Yuxiang You, Yuxuan Liu, Z. Z. Ren, Zehui Ren, Zhangli Sha, Zhe Fu, Zhen Huang, Zhen Zhang, Zhenda Xie, Zhewen Hao, Zhihong Shao, Zhiniu Wen, Zhipeng Xu, Zhongyu Zhang, Zhuoshu Li, Zihan Wang, Zihui Gu, Zilin Li, Ziwei Xie

MLA guarantees efficient inference through significantly compressing the Key-Value (KV) cache into a latent vector, while DeepSeekMoE enables training strong models at an economical cost through sparse computation.

Language Modelling Reinforcement Learning (RL)

DeepSeek-VL: Towards Real-World Vision-Language Understanding

1 code implementation8 Mar 2024 Haoyu Lu, Wen Liu, Bo Zhang, Bingxuan Wang, Kai Dong, Bo Liu, Jingxiang Sun, Tongzheng Ren, Zhuoshu Li, Hao Yang, Yaofeng Sun, Chengqi Deng, Hanwei Xu, Zhenda Xie, Chong Ruan

The DeepSeek-VL family (both 1. 3B and 7B models) showcases superior user experiences as a vision-language chatbot in real-world applications, achieving state-of-the-art or competitive performance across a wide range of visual-language benchmarks at the same model size while maintaining robust performance on language-centric benchmarks.

Chatbot Language Modelling +3

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.