Search Results for author: Ziqi Zhou

Found 17 papers, 9 papers with code

A Semantic Space is Worth 256 Language Descriptions: Make Stronger Segmentation Models with Descriptive Properties

1 code implementation21 Dec 2023 Junfei Xiao, Ziqi Zhou, Wenxuan Li, Shiyi Lan, Jieru Mei, Zhiding Yu, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Instead of relying solely on category-specific annotations, ProLab uses descriptive properties grounded in common sense knowledge for supervising segmentation models.

Common Sense Reasoning Descriptive +1

Corrupting Convolution-based Unlearnable Datasets with Pixel-based Image Transformations

1 code implementation30 Nov 2023 Xianlong Wang, Shengshan Hu, Minghui Li, Zhifei Yu, Ziqi Zhou, Leo Yu Zhang, Hai Jin

Through validation experiments that commendably support our hypothesis, we further design a random matrix to boost both $\Theta_{imi}$ and $\Theta_{imc}$, achieving a notable degree of defense effect.

Generalized Rainbow Differential Privacy

no code implementations11 Sep 2023 Yuzhou Gu, Ziqi Zhou, Onur Günlü, Rafael G. L. D'Oliveira, Parastoo Sadeghi, Muriel Médard, Rafael F. Schaefer

In this framework, datasets are nodes in a graph, and two neighboring datasets are connected by an edge.

valid

AdvCLIP: Downstream-agnostic Adversarial Examples in Multimodal Contrastive Learning

1 code implementation14 Aug 2023 Ziqi Zhou, Shengshan Hu, Minghui Li, Hangtao Zhang, Yechao Zhang, Hai Jin

In this work, we propose AdvCLIP, the first attack framework for generating downstream-agnostic adversarial examples based on cross-modal pre-trained encoders.

Contrastive Learning Generative Adversarial Network +2

Downstream-agnostic Adversarial Examples

1 code implementation ICCV 2023 Ziqi Zhou, Shengshan Hu, Ruizhi Zhao, Qian Wang, Leo Yu Zhang, Junhui Hou, Hai Jin

AdvEncoder aims to construct a universal adversarial perturbation or patch for a set of natural images that can fool all the downstream tasks inheriting the victim pre-trained encoder.

Self-Supervised Learning

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Sergio Escalera, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

Generalizable Medical Image Segmentation via Random Amplitude Mixup and Domain-Specific Image Restoration

1 code implementation8 Aug 2022 Ziqi Zhou, Lei Qi, Yinghuan Shi

We demonstrate the performance of our method on two public generalizable segmentation benchmarks in medical images, which validates our method could achieve the state-of-the-art performance.

Image Restoration Image Segmentation +3

BadHash: Invisible Backdoor Attacks against Deep Hashing with Clean Label

1 code implementation1 Jul 2022 Shengshan Hu, Ziqi Zhou, Yechao Zhang, Leo Yu Zhang, Yifeng Zheng, Yuanyuan HE, Hai Jin

In this paper, we propose BadHash, the first generative-based imperceptible backdoor attack against deep hashing, which can effectively generate invisible and input-specific poisoned images with clean label.

Backdoor Attack Contrastive Learning +4

Neural Network Compression via Effective Filter Analysis and Hierarchical Pruning

no code implementations7 Jun 2022 Ziqi Zhou, Li Lian, Yilong Yin, Ze Wang

Guided by that maximum rate, a novel and efficient hierarchical network pruning algorithm is developed to maximally condense the neuronal network structure without sacrificing network performance.

Network Pruning Neural Network Compression

Rainbow Differential Privacy

no code implementations8 Feb 2022 Ziqi Zhou, Onur Günlü, Rafael G. L. D'Oliveira, Muriel Médard, Parastoo Sadeghi, Rafael F. Schaefer

We extend a previous framework for designing differentially private (DP) mechanisms via randomized graph colorings that was restricted to binary functions, corresponding to colorings in a graph, to multi-valued functions.

Generalizable Cross-modality Medical Image Segmentation via Style Augmentation and Dual Normalization

1 code implementation CVPR 2022 Ziqi Zhou, Lei Qi, Xin Yang, Dong Ni, Yinghuan Shi

For medical image segmentation, imagine if a model was only trained using MR images in source domain, how about its performance to directly segment CT images in target domain?

Domain Generalization Image Segmentation +3

Binocular Mutual Learning for Improving Few-shot Classification

1 code implementation ICCV 2021 Ziqi Zhou, Xi Qiu, Jiangtao Xie, Jianan Wu, Chi Zhang

From the perspective of class space on base set, existing methods either focus on utilizing all classes under a global view by normal pretraining, or pay more attention to adopt an episodic manner to train meta-tasks within few classes in a local view.

Classification Decision Making +1

So-ViT: Mind Visual Tokens for Vision Transformer

1 code implementation22 Apr 2021 Jiangtao Xie, Ruiren Zeng, Qilong Wang, Ziqi Zhou, Peihua Li

Therefore, we propose a new classification paradigm, where the second-order, cross-covariance pooling of visual tokens is combined with class token for final classification.

Classification General Classification

Deep Symmetric Adaptation Network for Cross-modality Medical Image Segmentation

no code implementations18 Jan 2021 Xiaoting Han, Lei Qi, Qian Yu, Ziqi Zhou, Yefeng Zheng, Yinghuan Shi, Yang Gao

These typical methods usually utilize a translation network to transform images from the source domain to target domain or train the pixel-level classifier merely using translated source images and original target images.

Image Segmentation Medical Image Segmentation +4

Diffusion model and analysis of diffusion process at lagrangian method

no code implementations6 Oct 2020 Ziqi Zhou

Based on Fick's 2nd law the development of moving particle semi-implicit method for predicting diffusion process is proposed in this study

Fluid Dynamics

Global and Local Sensitivity Guided Key Salient Object Re-augmentation for Video Saliency Detection

no code implementations19 Nov 2018 Ziqi Zhou, Zheng Wang, Huchuan Lu, Song Wang, Meijun Sun

In this paper, based on the fact that salient areas in videos are relatively small and concentrated, we propose a \textbf{key salient object re-augmentation method (KSORA) using top-down semantic knowledge and bottom-up feature guidance} to improve detection accuracy in video scenes.

Decision Making feature selection +2

SG-FCN: A Motion and Memory-Based Deep Learning Model for Video Saliency Detection

no code implementations21 Sep 2018 Meijun Sun, Ziqi Zhou, QinGhua Hu, Zheng Wang, Jianmin Jiang

To this end, we propose a novel and efficient video eye fixation detection model to improve the saliency detection performance.

Video Saliency Detection

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.