Search Results for author: Ziwei Luo

Found 15 papers, 14 papers with code

Entropy-regularized Diffusion Policy with Q-Ensembles for Offline Reinforcement Learning

1 code implementation6 Feb 2024 Ruoqi Zhang, Ziwei Luo, Jens Sjölund, Thomas B. Schön, Per Mattsson

We show that such an SDE has a solution that we can use to calculate the log probability of the policy, yielding an entropy regularizer that improves the exploration of offline datasets.

D4RL Offline RL +2

Controlling Vision-Language Models for Universal Image Restoration

1 code implementation2 Oct 2023 Ziwei Luo, Fredrik K. Gustafsson, Zheng Zhao, Jens Sjölund, Thomas B. Schön

In this paper, we present a degradation-aware vision-language model (DA-CLIP) to better transfer pretrained vision-language models to low-level vision tasks as a universal framework for image restoration.

Image Dehazing Image Denoising +8

Image-to-Image Translation with Deep Reinforcement Learning

1 code implementation24 Sep 2023 Xin Wang, Ziwei Luo, Jing Hu, Chengming Feng, Shu Hu, Bin Zhu, Xi Wu, Xin Li, Siwei Lyu

The key feature in the RL-I2IT framework is to decompose a monolithic learning process into small steps with a lightweight model to progressively transform a source image successively to a target image.

Auxiliary Learning Decision Making +3

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

Fast Nearest Convolution for Real-Time Efficient Image Super-Resolution

2 code implementations24 Aug 2022 Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Qi Wu, Zhihong Wen, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

The proposed nearest convolution has the same performance as the nearest upsampling but is much faster and more suitable for Android NNAPI.

Image Super-Resolution Quantization

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

2 code implementations11 May 2022 Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, YuFei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

The aim was to design a network for single image super-resolution that achieved improvement of efficiency measured according to several metrics including runtime, parameters, FLOPs, activations, and memory consumption while at least maintaining the PSNR of 29. 00dB on DIV2K validation set.

Image Super-Resolution

BSRT: Improving Burst Super-Resolution with Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment

1 code implementation18 Apr 2022 Ziwei Luo, Youwei Li, Shen Cheng, Lei Yu, Qi Wu, Zhihong Wen, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

To overcome the challenges in BurstSR, we propose a Burst Super-Resolution Transformer (BSRT), which can significantly improve the capability of extracting inter-frame information and reconstruction.

Burst Image Reconstruction Burst Image Super-Resolution +2

Stochastic Actor-Executor-Critic for Image-to-Image Translation

1 code implementation14 Dec 2021 Ziwei Luo, Jing Hu, Xin Wang, Siwei Lyu, Bin Kong, Youbing Yin, Qi Song, Xi Wu

Training a model-free deep reinforcement learning model to solve image-to-image translation is difficult since it involves high-dimensional continuous state and action spaces.

Continuous Control Image-to-Image Translation +3

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.