Search Results for author: Ziwei Zhao

Found 15 papers, 8 papers with code

Choroidal Vessel Segmentation on Indocyanine Green Angiography Images via Human-in-the-Loop Labeling

no code implementations4 Jun 2024 Ruoyu Chen, Ziwei Zhao, Mayinuer Yusufu, Xianwen Shang, Danli Shi, Mingguang He

Thus, the study aims to develop a high-precision choroidal vessel segmentation model with limited labor using HITL framework.

Segmentation

Knowledge Graph Pruning for Recommendation

no code implementations19 May 2024 Fake Lin, Xi Zhu, Ziwei Zhao, Deqiang Huang, Yu Yu, Xueying Li, Tong Xu, Enhong Chen

Recent years have witnessed the prosperity of knowledge graph based recommendation system (KGRS), which enriches the representation of users, items, and entities by structural knowledge with striking improvement.

Graph Neural Network

DynLLM: When Large Language Models Meet Dynamic Graph Recommendation

no code implementations13 May 2024 Ziwei Zhao, Fake Lin, Xi Zhu, Zhi Zheng, Tong Xu, Shitian Shen, Xueying Li, Zikai Yin, Enhong Chen

To bridge this gap, in this paper, we propose a novel framework, called DynLLM, to deal with the dynamic graph recommendation task with LLMs.

Graph Embedding Recommendation Systems

EyeGPT: Ophthalmic Assistant with Large Language Models

no code implementations29 Feb 2024 Xiaolan Chen, Ziwei Zhao, Weiyi Zhang, Pusheng Xu, Le Gao, Mingpu Xu, Yue Wu, Yinwen Li, Danli Shi, Mingguang He

Artificial intelligence (AI) has gained significant attention in healthcare consultation due to its potential to improve clinical workflow and enhance medical communication.

World Knowledge

Fusing Personal and Environmental Cues for Identification and Segmentation of First-Person Camera Wearers in Third-Person Views

1 code implementation CVPR 2024 Ziwei Zhao, Yuchen Wang, Chuhua Wang

As wearable cameras become more popular an important question emerges: how to identify camera wearers within the perspective of conventional static cameras.

Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives

1 code implementation CVPR 2024 Kristen Grauman, Andrew Westbury, Lorenzo Torresani, Kris Kitani, Jitendra Malik, Triantafyllos Afouras, Kumar Ashutosh, Vijay Baiyya, Siddhant Bansal, Bikram Boote, Eugene Byrne, Zach Chavis, Joya Chen, Feng Cheng, Fu-Jen Chu, Sean Crane, Avijit Dasgupta, Jing Dong, Maria Escobar, Cristhian Forigua, Abrham Gebreselasie, Sanjay Haresh, Jing Huang, Md Mohaiminul Islam, Suyog Jain, Rawal Khirodkar, Devansh Kukreja, Kevin J Liang, Jia-Wei Liu, Sagnik Majumder, Yongsen Mao, Miguel Martin, Effrosyni Mavroudi, Tushar Nagarajan, Francesco Ragusa, Santhosh Kumar Ramakrishnan, Luigi Seminara, Arjun Somayazulu, Yale Song, Shan Su, Zihui Xue, Edward Zhang, Jinxu Zhang, Angela Castillo, Changan Chen, Xinzhu Fu, Ryosuke Furuta, Cristina Gonzalez, Prince Gupta, Jiabo Hu, Yifei HUANG, Yiming Huang, Weslie Khoo, Anush Kumar, Robert Kuo, Sach Lakhavani, Miao Liu, Mi Luo, Zhengyi Luo, Brighid Meredith, Austin Miller, Oluwatumininu Oguntola, Xiaqing Pan, Penny Peng, Shraman Pramanick, Merey Ramazanova, Fiona Ryan, Wei Shan, Kiran Somasundaram, Chenan Song, Audrey Southerland, Masatoshi Tateno, Huiyu Wang, Yuchen Wang, Takuma Yagi, Mingfei Yan, Xitong Yang, Zecheng Yu, Shengxin Cindy Zha, Chen Zhao, Ziwei Zhao, Zhifan Zhu, Jeff Zhuo, Pablo Arbelaez, Gedas Bertasius, David Crandall, Dima Damen, Jakob Engel, Giovanni Maria Farinella, Antonino Furnari, Bernard Ghanem, Judy Hoffman, C. V. Jawahar, Richard Newcombe, Hyun Soo Park, James M. Rehg, Yoichi Sato, Manolis Savva, Jianbo Shi, Mike Zheng Shou, Michael Wray

We present Ego-Exo4D, a diverse, large-scale multimodal multiview video dataset and benchmark challenge.

Video Understanding

Topology-Preserving Automatic Labeling of Coronary Arteries via Anatomy-aware Connection Classifier

1 code implementation22 Jul 2023 Zhixing Zhang, Ziwei Zhao, Dong Wang, Shishuang Zhao, Yuhang Liu, Jia Liu, LiWei Wang

Automatic labeling of coronary arteries is an essential task in the practical diagnosis process of cardiovascular diseases.

Anatomy

Mining Negative Temporal Contexts For False Positive Suppression In Real-Time Ultrasound Lesion Detection

1 code implementation29 May 2023 Haojun Yu, Youcheng Li, Quanlin Wu, Ziwei Zhao, Dengbo Chen, Dong Wang, LiWei Wang

To address this issue, we propose to extract contexts from previous frames, including NTC, with the guidance of inverse optical flow.

Lesion Detection object-detection +2

Check and Link: Pairwise Lesion Correspondence Guides Mammogram Mass Detection

no code implementations13 Sep 2022 Ziwei Zhao, Dong Wang, Yihong Chen, Ziteng Wang, LiWei Wang

In mammogram mass detection, modeling pairwise lesion correspondence explicitly is particularly important.

Lesion Detection

PointScatter: Point Set Representation for Tubular Structure Extraction

1 code implementation13 Sep 2022 Dong Wang, Zhao Zhang, Ziwei Zhao, Yuhang Liu, Yihong Chen, LiWei Wang

Inspired by this, we propose PointScatter, an alternative to the segmentation models for the tubular structure extraction task.

Segmentation

Ego4D: Around the World in 3,000 Hours of Egocentric Video

8 code implementations CVPR 2022 Kristen Grauman, Andrew Westbury, Eugene Byrne, Zachary Chavis, Antonino Furnari, Rohit Girdhar, Jackson Hamburger, Hao Jiang, Miao Liu, Xingyu Liu, Miguel Martin, Tushar Nagarajan, Ilija Radosavovic, Santhosh Kumar Ramakrishnan, Fiona Ryan, Jayant Sharma, Michael Wray, Mengmeng Xu, Eric Zhongcong Xu, Chen Zhao, Siddhant Bansal, Dhruv Batra, Vincent Cartillier, Sean Crane, Tien Do, Morrie Doulaty, Akshay Erapalli, Christoph Feichtenhofer, Adriano Fragomeni, Qichen Fu, Abrham Gebreselasie, Cristina Gonzalez, James Hillis, Xuhua Huang, Yifei HUANG, Wenqi Jia, Weslie Khoo, Jachym Kolar, Satwik Kottur, Anurag Kumar, Federico Landini, Chao Li, Yanghao Li, Zhenqiang Li, Karttikeya Mangalam, Raghava Modhugu, Jonathan Munro, Tullie Murrell, Takumi Nishiyasu, Will Price, Paola Ruiz Puentes, Merey Ramazanova, Leda Sari, Kiran Somasundaram, Audrey Southerland, Yusuke Sugano, Ruijie Tao, Minh Vo, Yuchen Wang, Xindi Wu, Takuma Yagi, Ziwei Zhao, Yunyi Zhu, Pablo Arbelaez, David Crandall, Dima Damen, Giovanni Maria Farinella, Christian Fuegen, Bernard Ghanem, Vamsi Krishna Ithapu, C. V. Jawahar, Hanbyul Joo, Kris Kitani, Haizhou Li, Richard Newcombe, Aude Oliva, Hyun Soo Park, James M. Rehg, Yoichi Sato, Jianbo Shi, Mike Zheng Shou, Antonio Torralba, Lorenzo Torresani, Mingfei Yan, Jitendra Malik

We introduce Ego4D, a massive-scale egocentric video dataset and benchmark suite.

De-identification Ethics

Applying the Case Difference Heuristic to Learn Adaptations from Deep Network Features

1 code implementation15 Jul 2021 Xiaomeng Ye, Ziwei Zhao, David Leake, Xizi Wang, David Crandall

Given a pair of cases, the CDH approach attributes the difference in their solutions to the difference in the problems they solve, and generates adaptation rules to adjust solutions accordingly when a retrieved case and new query have similar problem differences.

FPGA-based Binocular Image Feature Extraction and Matching System

no code implementations13 May 2019 Qi Ni, Fei Wang, Ziwei Zhao, Peng Gao

Image feature extraction and matching is a fundamental but computation intensive task in machine vision.

Image Compression Stereo Matching +1

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.